SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Uit principe

Met het motto “Uit principe” gaat SGP Elburg de verkiezingen voor de gemeenteraad van Elburg in. Het is ook de rode draad in de verkiezingsthema’s.

Het motto “Uit principe” is bewust gekozen. Om juist nu, in deze onzekere tijd waarin veel overtuigingen en meningen worden geventileerd, kiezers houvast te geven. Houvast aan de hand van principes die Bijbels gebaseerd zijn Deze keer geen boekwerk, maar op deze website toegankelijk weergegeven

Wat SGP Elburg betreft blijven onze waarden onveranderd en onze principes blijven dezelfde. Ze zijn voor deze verkiezingen en komende bestuursperiode toegepast op belangrijke thema’s in onze gemeente:


Mooie teksten en gloedvolle verkiezingspraat kan iedere partij maken. SGP Elburg gaat een stap verder en maakt haar visie concreet. Aan de hand van de vijf thema’s stelt SGP Elburg een nieuwe kaart voor van onze gemeente. Op deze kaart staan de belangrijke elementen voor de komende periode. Klik op onderstaande kaart en lees onze voornemens. Deze kaart blijft de komende vier jaar op deze website beschikbaar; u mag ons namelijk blijven volgen en blijven houden aan onze beloften!

De nieuwe kaart van Elburg

Hebt u vragen of opmerkingen? Wij gaan graag met u in gesprek. Dat kan via de reactiemogelijkheid hieronder, maar ook door ons te bellen, appen of mailen. Maak bovendien kennis met de beoogde SGP-fractie voor de komende raadsperiode: zie onze kandidatenlijst.

Gaat u samen met ons voor principiële politiek, die getuigt van een duidelijke Bijbelse basis? Kies SGP, stem Deo Volente 16 maart op uw SGP-kandidaat!

Arjan Klein, lijsttrekker

Samen werken

Robot bij Machinefabriek Elburg

Als SGP zijn wij er voor de lokale economie. Een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid is belangrijk. Werkgelegenheid voor de inwoners zorgt voor waardering en een sociaal netwerk, waaraan iedereen behoefte heeft. Werkgelegenheid is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Ook dat past bij goed rentmeesterschap.

De gemeente moet de lokale economie stimuleren om een goede arbeidsmarkt voor onze inwoners te bieden. Ook verwachten wij van onze lokale bedrijven dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast is niet alleen betaald werk waardevol: zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk zijn even nuttige maatschappelijke bijdragen. Deze moeten daarom gestimuleerd en gewaardeerd worden.

Concreet:

 • Waardering voor onbetaald werk, zoals de zorg voor het gezin of mantelzorg.
 • Voldoende werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus; passend werk voor iedereen.
 • Samenwerking met de sociale dienst en UWV bij het vervullen van vacatures.
 • Een goed lokaal of regionaal onderwijsaanbod dat aansluit op de arbeidsmarkt.
 • Vrijstelling van sollicitatieplicht voor alleengaanden met jonge kinderen, mensen met een zieke partner en oudere werkzoekenden die tegen de pensioenleeftijd aanlopen en werk verrichten t.b.v. maatschappelijk nut.
 • Waar nodig financiële compensatie voor gezinnen die worden getroffen door de bestaande belastingdruk en/of financiële zorgen.

Voor lokale ondernemers
Zelfstandige ondernemers in het midden– en klein bedrijf vormen de ruggengraat van onze lokale economie. Zij dienen gesteund te worden door de gemeentelijke overheid, door hen te faciliteren en goed met hen te communiceren. Ook moeten ze groeimogelijkheden krijgen op goede locaties. De wet- en regelgeving moet voor hen een stimulans en geen beperking zijn.

Concreet:

 • Bedrijven aantrekken met werkgelegenheid passend bij de huidige en toekomstige beroepsbevolking.
 • Zorgen voor heldere en duidelijke communicatie tussen de gemeente en bedrijven.
 • Soepel beleid voor boeren en tuinders, om deze voedselvoorzieners en landschapsbeheerders te behouden.
 • Bedrijven met een lichte milieucategorie mogen zich op voormalige agrarische bedrijven vestigen.
 • Meer bedrijvigheid rondom NS station ’t Harde stimuleren.
 • Ontsluiting van industrieterrein Kruismaten verbeteren door een beweegbare brug te plaatsen over het havenkanaal.

Zondagsrust

Blijft het bij werken? De SGP vindt dat bij beleid over de lokale economie en sociale arbeidsmarkt duidelijke afspraken horen over rust. God heeft in Zijn wijsheid ons de zegen van een collectief rustmoment gegeven, de zondag. Een dag om Hem te dienen en te rusten van al ons werk. Wij zien dit niet als een beperking, maar als een verbetering voor onze lokale economie. Een uitgerust mens produceert en functioneert beter.

Concreet:

 • De zondag is ingesteld door God als rustdag om Hem te danken dat hij ons 6 dagen de mogelijkheid gaf om ons werk te mogen doen en te bidden om kracht voor de nieuwe week. 
 • De zondagsrust is bedoeld om lichaam en geest in balans te houden.
 • De zondagsrust is een positief middel om psychische overbelasting te voorkomen.
 • Zondagsrust voor iedereen betekent dat de winkels op zondag gesloten blijven.

Samen voegen

De SGP gaat voor een zelfstandige gemeente Elburg. Niet alleen zelfstandig, maar ook zelfbewust en herkenbaar. We willen geen grote gemeente worden met een anoniem gemeentebestuur, geen groots gemeentehuis waar de inwoner de weg kwijtraakt; kortom, we blijven de herkenbare Gemeente Elburg met korte lijnen naar de burgers!

Zelfstandigheid is echter geen vanzelfsprekendheid en vergt volgens de SGP samenwerking met de buurgemeenten om de kwaliteit en continuïteit van de ambtelijke dienstverlening te waarborgen. Want er zijn veel ‘eenpitters’ binnen de ambtelijke organisatie, waardoor in geval van ziekte, vertrek en toenemende werkdruk van ambtenaren, de dienstverlening snel stokt. Dat kan voorkomen worden door samen te werken en het werk te spreiden.

Als SGP stellen we voor om in de komende raadsperiode, gesteund door de Provincie Gelderland, onderzoek te doen naar vergaande samenwerking door Gemeente Elburg met Gemeente Oldebroek. De samenwerking is geen doel op zich, maar een vereiste om als zelfstandige gemeente te blijven bestaan.

Gemeente Elburg en Gemeente Oldebroek hebben veel overeenkomsten, zowel in de bezetting van het ambtelijke apparaat, als ook in de vorm, ligging en samenstelling van de gemeente. Het landelijk gebied loopt in elkaar over, de bedrijvigheid en bevolkingssamenstelling is vergelijkbaar en ook qua levensovertuiging en politieke ‘kleuring’ passen de gemeenten uitstekend bij elkaar.

Voor de SGP is een nieuw te vormen gemeente geen brug te ver. Daarbij wordt gedacht aan Gemeente Elburg in combinatie met de dorpen Oosterwolde, Oldebroek en Noordeinde. Het is bijna de voormalige gemeente Doornspijk, maar dan met een stukje extra.

Samen leven

Mattanjaschool, Hoge Enk

De SGP heeft het thema ‘leven’ als een van de hoogste kernwaarden. Allereerst staan wij voor een leven met God, waarbij de Bijbel als Gods woord ons morele en richtinggevend fundament is. Door dit kompas te volgen kunnen we op de juiste manier het belang van de burgers vertegenwoordigen. We moeten God liefhebben boven alles en onze naaste liefhebben als onszelf. Dit laat zich kenmerken door een respectvolle omgang met elkaar. God heeft in Zijn wijsheid een rustdag aan ons gegeven. De zondag is in de christelijke traditie deze rustdag. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is een wekelijkse gezamenlijke rustdag erg belangrijk.

Samen leven, twee woorden die veel zeggen over hoe we met elkaar om moeten gaan. We zijn niet alleen op deze wereld, we hebben in alles rekening te houden met elkaar. Goed rentmeesterschap is hierin belangrijk; we moeten verantwoord omgaan met Gods schepping. De SGP wil graag als goede beheerders zorg dragen voor de schepping. We mogen genieten van de vruchten van de aarde, maar tegelijk geen natuurlijke bronnen uitputten.

Onze samenleving is gevarieerd samengesteld. Het gemeentebestuur moet erop toezien dat zij in goede orde blijven samenleven. Dit geldt ook voor het opvangen en integreren van nieuwe Nederlanders, afkomstig uit andere landen, culturen en godsdiensten. De SGP wil graag meewerken aan een veilige bestemming voor vluchtelingen; onze gemeente moet veilig blijven en daarom verlangt de SGP daarom dat nieuwe Nederlanders zich aanpassen.

Rust en rustig leven in onze wijken is belangrijk. Personen die deze rust verstoren moeten aangepakt kunnen worden. Daarvoor zijn onze ordehandhavers onmisbaar. Wijkagenten moeten betrokken zijn bij de buurt en proberen waar mogelijk criminaliteit te voorkomen en in samenwerking met organisaties als Buurtbemiddeling de-escalerend optreden.

Er moeten genoeg voorzieningen en zorg zijn voor jong en oud. Kerken moeten actief betrokken worden bij het sociaal domein. Zie daarvoor onze pijler Samen Kerken. Waar deze zorg tekort schiet, biedt de gemeente met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) extra bijstand. Voor de jongeren is er de jeugdzorg. In beide moet men vrije keuzemogelijkheid hebben. Initiatieven om het welzijn van jong en oud te verhogen, dienen waardering te krijgen van de gemeente.

Onderwijs is de basis van onze samenleving. Daarom moet voor ieder kind een basisschool in iedere kern op bereikbare afstand beschikbaar zijn. De scholen bieden veel zorg voor onze jeugd, dat dient ondersteund te worden door de gemeente.

Samen kerken

Uitvoering Johannus Passion in Sint Nicolaaskerk in Elburg

De SGP staat voor voldoende oog en aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. Ouderen die worstelen met eenzaamheid, (jonge) mensen met een beperking, kwetsbare medeburgers; zij hebben allen recht op ondersteuning en bescherming. Dit is volgens de SGP een natuurlijk gevolg vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde. Daarom vinden wij het van groot belang dat kerken, scholen en maatschappelijke instellingen actief en intensief betrokken worden bij het sociaal welbevinden van alle burgers.

De SGP is van mening dat er een groot onbenut potentieel is op het gebied van sociale betrokkenheid. In de gemeente Elburg is ongeveer de helft van haar circa 23.000 inwoners lid van een kerkelijke of religieuze gemeenschap. Juist het samen werken met kerken, volgens de SGP samen te vatten tot “samen kerken”, kan er toe leiden dat er sneller, eenvoudiger, effectiever en efficiënter gewerkt kan worden om zorgen aan te pakken.

De SGP ziet dat onder jongeren veel zaken spelen die invloed hebben op de gezondheid en het sociale welbevinden. In de coronatijd is er een duidelijke toename van depressiviteit en eenzaamheid onder deze generatie. Problemen in de thuissituatie, op school en in de samenleving zijn funest voor het welzijn van deze jongeren.

De SGP pleit voor extra investeringen in het kerkelijk jeugdwerk. Natuurlijk dienen kerken samen te werken met andere maatschappelijke organisaties. Daardoor kan er aan de ‘voorkant’ veel ontsporing worden voorkomen; deze preventieve aanpak met inzet van het grote en reeds aanwezige kerkelijk netwerk kan toenemende problemen in de toekomst voorkomen.

Naast de reeds aanwezige dienstverlening zoals voorlichting aan jongeren, keuzevrijheid in de WMO en jeugdzorg, laagdrempelig Centrum voor Jeugd en Gezin, stimuleren van werkgevers om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen en met jobcoaches te helpen; ziet de SGP de toenemende behoefte aan die spreekwoordelijke ‘arm om de schouder’. Waar is er meer gemeenschapszin en oog voor de ander dan in kerken en religieuze gemeenschappen?!

De gemeente moet juist die reeds bestaande structuren en organisaties benutten om kwetsbaren in de samenleving te helpen of te voorkomen dat jongeren en ouderen uit beeld raken. Naast de reeds bestaande maatschappelijke instellingen kunnen volgens de SGP juist kerken een waardevolle bijdrage leveren om een compleet beeld te krijgen van de situatie ‘achter de voordeur’. Stille of verborgen armoede kan via het netwerk van ambtsdragers, voorgangers of oudsten op vertrouwelijke wijze bij de gemeente aangekaart worden.

Samen wonen

Woningbouw in de gemeente Elburg

De SGP gaat voor goed wonen in onze gemeente. Dat is niet voor niets één van onze vijf speerpunten: het is een basisbehoefte voor iedereen.

In de komende raadsperiode dient gemeente Elburg nog meer werk te maken van nieuwe uitbreidingslocaties of het omvormen van bestaande bebouwing zoals leegstaande winkels en kantoren tot woningen. De SGP is van mening dat hier een tandje bij kan.

Door nu meer woningen te bouwen kunnen straks meer starters zelfstandig gaan wonen. Het gebrek aan passende woningen levert nu gedwongen thuis- en samenwonen op, dit veroorzaakt langdurige stress, spanningen in relaties, financiële problemen en verslavingsproblemen. In het algemeen leidt woningnood tot een slechtere lichamelijke en geestelijke gezondheid (zie de NOODtitie van het Sociaal Financieel Trefpunt (PDF) ).

Op verzoek van de SGP is er een Raadsdashboard gemaakt, in de eerste uitgave daarvan (PDF) bleken er voor de wat langere termijn geen concrete plannen. Natuurlijk is het niet in eerste instantie aan de gemeente om plannen te ontwikkelen. Wel vinden we dat ze éérst de markt meer moet uitdagen en faciliteren in het ontwikkelen van woningbouwplannen.

De SGP gaat voor hoogbouw rondom het stationsgebied ‘t Harde en bij plan De Horstkamp in Elburg. Door middel van meer woningen op hetzelfde stukje grond, kunnen meer mensen een eigen huis kopen, zonder dat het veel meer ruimte kost. Overigens moet hoogbouw natuurlijk wel passen bij de omgeving. Zullen we voorlopig uitgaan van 8 verdiepingen? Dat is nog steeds veel lager dan de kerktoren van Elburg.

Kiest u voor de SGP, dan kiest u voor:

 • meer snelheid in het bouwen van woningen
 • samenwerking met partners als woningcorporaties, vastgoedondernemers, ontwikkelaars en bouwbedrijven
 • omzetting van winkels, kantoren en fabrieken naar woningen
 • vinger aan de pols bij plannen op de langere termijn
 • 1-op-1 omzetting van “agro-meters” naar “woon-meters”, mits kleinere woningen
 • makkelijker maken van hoogbouw (meer woningen op dezelfde grond)

Brug over het havenkanaal

Jaren geleden is besloten dat industrieterrein Kruismaten beter ontsloten moet worden. Het industrieterrein biedt belangrijke mogelijkheden voor zware industrie en veel werkgelegenheid. Daarom is dit terrein van groot belang voor de lokale bedrijvig- en werkgelegenheid.

Nu rijdt verkeer naar Kruismaten via de Havenkade of zelfs door de vesting. Het gaat niet alleen om personenauto’s, maar ook om vrachtverkeer. Dat vinden we ongewenst.

We vinden een aquaduct mooi, maar te duur. Een beweegbare brug over het havenkanaal is een beter betaalbaar alternatief.

Betaald parkeren bij Elburg Vesting

Elburg (in ieder geval het parkeren) is gratis. De inwoners betalen nu alle kosten voor cultuur en erfgoed. De grote ‘trekkers’ voor honderdduizenden dagjesmensen per jaar. Elburg is waardevol en daar mag best een beetje voor betaald worden.

We gaan daarom het parkeren rondom Elburg Vesting betaald maken. Op die manier dragen bezoekers bij aan het onderhoud van de culturele instellingen, musea en erfgoed in de Vesting. Ook gaan we hiervan een fietsenstalling met oplaadmogelijkheden van betalen. We gaan daarmee fietsen stimuleren.

Hoogbouw in De Horstkamp

Nieuwbouwplan De Dijkjes is gerealiseerd

De Horstkamp is het eerstvolgende plan voor nieuwbouw ten oosten van Elburg. Wij vinden dat daar ruimte moet zijn voor hoogbouw. Om aan de behoefte aan kleinere woningen te voldoen zonder daar teveel natuur of agrarisch gebied voor op te offeren, vinden we hoogbouw in de gemeente onontkoombaar.

Wat SGP Elburg betreft kan hoogbouw tot 6 verdiepingen. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de vraag naar kleinere/goedkopere woningen, mogelijke toekomstige woningbouw naast de Horstkamp, de wijze van inpassing van hoogbouw in het plan en de belangen van omwonenden. Uiteindelijk zullen die factoren bepalend zijn voor het definitieve aantal verdiepingen.

Grootschalige woningbouw ‘t Harde

Foto: woningbouw in Elburg

Overal in de gemeente moeten passende woningen worden gebouwd. Wij willen zo snel als verantwoord de plannen voor gebied “De Hokseberg” in ‘t Harde mogelijk maken. Nu ook de provincie de woningbouw toestaat, moeten snel zowel fase 1 als 2 worden gerealiseerd, inclusief de verhuizing van Mariposa naar dat gebied.