SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Programma begroting 2020-2023

Ondanks de welvaart in Nederland tekenen zich donkere wolken af aan de horizon. Het lijkt alsof we de economie, de aarde en de ons omringende lucht overbelasten. De economie is tegen overspannenheid aan. Zie de negatieve rente waarmee de inflatie wordt aangewakkerd. Miljarden euro’s zijn in de geldmarkt gepompt. Huizenprijzen zijn exorbitant gestegen. Starters missen daardoor mogelijkheden. Stikstof, PFAS en fijnstof bepalen het dagelijks gesprek. Boeren moeten pas op de plaats maken, auto’s zouden nog maar 90-100km per uur mogen rijden, de (wegen)bouw ligt stil totdat de grond PFAS vrij is. Daardoor stoppen boeren en raken bouwvakkers werkloos. Kortom de tandraderen van onze samenleving en economie lijken knarsend tot stilstand te komen.

Ook Elburg maakt deze zaken op microniveau mee. Ook wij hebben onze boze, teleurgestelde boeren ontmoet. Ook in onze gemeente wachten de mensen die werkzaam zijn in de (wegen)bouw in grote onzekerheid af wat er gaat gebeuren. De vraag is of het kleine Nederland op milieugebied het braafste jongetje van de klas moet zijn. Het is belangrijk dat wij hier goed mee omgaan. Als SGP-fractie vinden wij dat we de aarde als een goede rentmeester moeten beheren. Verwachtingen wekken bij boeren en bouwers, die we vervolgens niet kunnen waarmaken is verkeerd. Dat er iets moet gebeuren staat vast. Vraag is wie en waar daar het beste een antwoord op kan geven. De landelijke overheid zal hier met doortastendheid op moeten acteren. Een breed gedragen motie van onze gemeenteraad om onze boeren te steunen is een belangrijk signaal. Boeren zijn de beste beheerders van het landschap en de natuur!

Financieel gezien doet Elburg het niet meer zo goed. Bij de presentatie van de Kadernota werd een voordelig saldo van €7000 gepresenteerd. De meicirculaire heeft hier echter korte metten mee gemaakt. Een nadeel van €250.000 ontstond. Door fiks te bezuinigen is alsnog de begroting, weliswaar met veel moeite, sluitend gemaakt. Daarvoor moet ook de komende jaren €5 mln. uit onze ‘spaarpot’ worden gehaald. Hoe lang kunnen we volhouden dat ‘de meerjarenbegroting op orde is’?

Een van de belangrijkste risico’s zijn de kosten voor de jeugdhulp. Een belangrijke ontwikkeling is dat het rijk nu (eindelijk) inziet dat het geen goed idee was om dit vraagstuk (totaal) bij de gemeenten neer te leggen. In de toekomst gaat het rijk dit weer bij de gemeenten weghalen en regionale inrichting afdwingen. Te veel jeugdigen krijgen geen of te laat hulp. De jeugdzorg heeft orde, rust en regelmaat nodig.

Bouwen in alle kernen is voor de SGP een aangelegen thema. Op de Hoge Enk liggen er al geruime tijd plannen. Hoe staat het met de voorbereidingen? Er moet tempo gemaakt worden. Is er wel voldoende voortvarendheid en lef aanwezig om dit vlot te trekken?

Hoe staat het met het kwaliteitsniveau van het openbaar groen? Is de €150.000 voor het realiseren hiervan, werkelijk ingezet?

En ‘last but not least’ de NEO-samenwerking; inhoudelijk erg mager wat in deze MPB hierover is opgeschreven. Nauwelijks tot de verbeelding sprekende uitspraken als: natuurlijke dynamiek, het goede werk in stand houden, desinvesteringen voorkomen enz. Alles in NEO hebben we gezegd. Tot hiertoe is dit niet gebleken. Ook is de eenheid op dit dossier tussen de drie gemeenten nog ver te zoeken. Onze fractie betreurt dit.

Ten slotte wenst onze fractie iedereen in dit huis Gods onmisbare zegen toe

Jan Krooneman, fractievoorzitter SGP Elburg

Zie HIER de MeerjarenProgrammaBegroting 2020-2023 in PDF (2,4MB).

Wij zijn benieuwd naar uw reactie/inspiratie! (zichtbaar na goedkeuring)