SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Laat ons de rustdag wijden!

We zitten op dit moment in de stille week voor Pasen. Met Pasen herdenken we de opstanding van Jezus, op de eerste dag van de week. Sindsdien kennen wij de zondag als rustdag. Soms kunnen we zo druk zijn met ons werk dat we onszelf te weinig in de spiegel aankijken. De zondag heeft daarom een belangrijke waarde als gemeenschappelijke rustdag. Juist in deze tijd is het goed om stil te staan voor een moment van rust en bezinning.

Deze rustdag is allereerst Bijbels en de standpunten van de SGP zijn hierop gebaseerd. God schiep de aarde in zes dagen en rustte op de zevende dag. Niet omdat Hij die dag nodig had; nee, Hij wist dat de mens het wel nodig heeft. Daarom heeft Hij deze gift aan ons geschonken en het zelfs een speciale plaats in de Tien Geboden gegeven. Het is een dag om ons werk neer te leggen en God voor Zijn verlossende daden te danken. In de christelijke traditie komen gemeenten samen op de zondag, om te vieren hoe Hij de dood heeft overwonnen.

Voor al onze inwoners is een rustdag van essentieel belang, de Tien Geboden zijn immers goed voor alle mensen. De afgelopen jaren is het stressniveau geklommen tot grote hoogte; Nederland klimt (of, zo u wilt, zakt) steeds verder op de internationale ladder nu 1 op de 3 inwoners aangeeft last te hebben van een psychische vermoeidheid. Werkstress is de meest voorkomende beroepsziekte geworden. Rust is hierbij een bewezen methode om stress te verminderen en fysiek en mentaal te herstellen. Een batterij is op een gegeven moment leeg als die niet wordt opgeladen.

De zondagsopening gaat dus niet alleen over het wel of niet open zijn op de zondag, maar is verstrekkender: is de mens nog in staat om op de rem te trappen en een enkele dag in de week tot zichzelf in te keren? Collectief, want als individuen komen we niet ver. En laten we nu al eeuwenlang een rustdag kennen: de zondag! De stille week is aangebroken, een week van bezinning, ook op de waarde van de zondag. Gezegende Paasdagen!

SGP Elburg onder de indruk van Techlab

Het Techlab, naast het Oostenlicht in Elburg, bestaat een jaar, dus dat gaf de fractie alle reden om langs te gaan en te kijken hoe het nu gaat met het techniekonderwijs in Elburg. Docent Barney Vrijhof gaf samen met twee collega’s een rondleiding door het prachtig ingerichte gebouw.

Het Techlab is er voor de middelbare en de basisschool. Alle 18 basisscholen uit Elburg en Oldebroek zijn aangesloten bij het Techlab en daar zijn ze trots op! Hier komen de leerlingen uit de hogere groepen van de basisscholen in aanraking met allerlei soorten techniek, zoals onder andere elektriciteit en bouwen en werken met een 3D-printer. Het sprak de SGP-fractie aan hoe er op een mooie en efficiënte manier een samenwerking tot stand is gekomen tussen het voortgezet onderwijs en de basisscholen.

De wereld verandert snel en de arbeidsmarkt vraagt om programmeurs, elektriciens en ander technisch personeel. In het Techlab komen de leerlingen al vroeg in aanraking met techniek en wordt de interesse gewekt. Hierin worden de leerkrachten van de basisscholen echt ondersteund, want uiteindelijk is het ook in het Techlab zo dat de leerlingen onder verantwoordelijkheid van de eigen leerkracht taken uitvoeren.

De enthousiaste coördinatoren zitten zeker niet stil. Momenteel wordt er gewerkt aan techniekboxen met materiaal die uitgeleend gaan worden aan basisscholen, zodat er ook in de klas interessante hulpmiddelen aanwezig zijn en de kinderen vanuit daar bezig kunnen zijn met techniek.
Kortom, een prachtig initiatief dat de steun vanuit de gemeente meer dan waard is gebleken!

Jan Krooneman onderscheiden

In de laatste raadsvergadering van de periode 2018-2022 heeft Jan Krooneman, voorzitter van de lokale SGP-fractie, afscheid genomen. Dat deed hij na 18 jaren in de raad, waarvan 12 jaar als fractievoorzitter.

Nadat burgemeester Rozendaal hem had toegesproken, deelde hij mee dat Jan een koninklijke onderscheiding was toegekend. Vervolgens speldde hij de versierselen daarvan op.

In zijn eigen afscheidsrede memoreerde Jan de vier burgemeesters die hij meegemaakt heeft in zijn tijd in de raad, de griffier Marianne Luiting waarmee hij 17 jaar samengewerkt heeft en de gemeentesecretaris Piet Wanrooij, met wie hij de 2000 meter hoge Mont Ventoux heeft beklommen. Dat schept een band.

Jan is altijd hard op de inhoud en zacht op de relatie geweest, ondanks verschillen. Ook in de fractie had hij soms scherpe discussies, maar op menselijk vlak waren de verhoudingen goed. Gods Woord stond in de fractievergaderingen altijd centraal. Hij kon ook goed overweg met ambtenaren en collega-raadsleden.

Hij is blij dat zijn gezin ook aanwezig kan zijn, hoewel sommigen daarvoor 100 kilometer moesten rijden.

Hij besluit door allen Gods zegen toe te wensen: “Het ga jullie allen goed”.

Afscheid Dirk Bok

Op 28 maart nam Dirk Bok afscheid als raadslid. Hij deed dat met de volgende woorden:

“Ik voel me bevoorrecht, voorzitter. Tussen mijn beëdiging op 20 januari 2020 en nu heb ik toch nog één raadsvergadering meegemaakt volgens het “oude normaal” zoals dat sinds die tijd is gaan heten: één waarbij je het politieke zweet kon ruiken. Met anderhalve maand daarna een hartinfarct en alle coronamaatregelen waren de afgelopen twee jaren bijzonder. Met een abrupt einde toen de verkiezingsuitslag definitief werd.

De twee jaren als raadslid (en daarvoor als schaduwfractielid) heb ik UIT OVERTUIGING (SGP) gezocht naar mogelijkheden om SAMEN VOORUIT (EB/PvdA) te komen. En of het nu om de Omgevingswet, het Raadsdashboard of om huisvesting van arbeidsmigranten ging, hebben we LEF (LEV) getoond om DOOR TE PAKKEN (CDA). Door RECHT TE DOEN (CU), en ondanks persoonlijke belangen, te kiezen voor het ALGEMEEN BELANG (AB). Want in de gemeente Elburg hebben we het GOED, maar het kan nog BETER (VVD). Is dat niet ons aller drive? De kracht van verschillen benuttend (in toon, stijl en inhoud) ZIJ AAN ZIJ (CDA) de ware belangen van de gemeente Elburg dienen.

Politiek gaat over relaties, zei u daarnet. Daarom heb ik bij mijn installatie elastiekjes van verbondenheid meegegeven. Die gaan wat uitrekken: aan de directe onderlinge verbondenheid als raadsleden neem ik niet meer deel, maar maatschappelijke betrokkenheid kun je op veel manieren invullen.

Zo ben ik lid van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Noord-Veluwe. De bibliotheek is ook verbindend: ze is er voor iedereen. Ze speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van de taalvaardigheden van onze inwoners. En in deze tijd ook bij de DIGItaalvaardigheden, zoals met het Informatiepunt Digitale Overheid. Iedereen moet óók digitaal mee kunnen doen. Voor dat belangrijke werk wil ik dan ook graag mijn afscheidscadeau bestemmen.

Voorzitter, de plaatselijke afdeling ben ik dank verschuldigd. Zonder hen was ik niet aan dit werk begonnen. De ambtelijke organisatie en de griffie ook: de fysieke en digitale deur stond altijd open en ik heb van hun kennis en drive genoten, ook tijdens de barbecue die vorig najaar weer gehouden kon worden. Daarnaast de collegeleden, ook altijd bereid om even uitleg of toelichting te geven om me verder te helpen. En natuurlijk dank aan alle mede-raads- en burgerraadsleden voor de samenwerking, in het bijzonder mijn “oude en nieuwe” fractiegenoten en schaduwfractieleden en wel heel speciaal mijn fractievoorzitter, die mij door dik en dun steunde, als “critical friend”. En Jan Nathan, die altijd zijn belangstelling toonde bij ziekte of andere omstandigheden. Tenslotte “mijn Gerrie” (Jan Krooneman z’n vrouw heet ook Gerrie) en onze nog thuiswonende dochter: over “critical friends” gesproken…

De afgelopen jaren heb ikzelf en hebben we als wereldburgers ervaren dat de wereld niet zo maakbaar is als we graag zien. Ik heb me gerealiseerd dat “acts of God” niet voor niets zo heten… Het is een werk van God dat ik de afgelopen jaren het politieke werk heb mogen blijven doen.  

Ik wens tenslotte de nieuwe raad, maar ook ons allen, de houding toe van koning Salomo. Hij voelde zijn eigen verstand tekortschieten en vroeg God om wijsheid. Het ga u goed.”

Verkiezingsprogramma aangeboden

Tijdens de ledenvergadering van 3 maart werd het SGP-programma “Uit Principe” aangeboden. In de achterliggende maanden is aan de hand van vijf hoofdthema’s en een aantal praktische ideeën een nieuwe kaart voor Elburg opgesteld. De SGP in gemeente Elburg gaat de komende vier jaar aan de slag met de realisatie van deze nieuwe kaart.

SGP-voorzitter Gerrit Wijnne is naar eigen zeggen “ontzettend trots en dankbaar” vanwege het resultaat wat voorligt. “Ik zie een club enthousiaste mensen die in de afgelopen maanden de schouders er onder heeft gezet. De SGP is klaar voor een nieuwe periode. We hebben frisse ideeën en nieuwe plannen waar de gemeente beter van wordt.” Wijnne heeft zelf het voorwoord van het programma geschreven. “We zijn een partij die goed luistert naar haar leden en kiezers. Toch is dat voor ons niet het belangrijkste. Gods Woord en Zijn getuigenis zijn voor ons de basis en als het ware het kompas waardoor we ons laten leiden.”

Het verkiezingsprogramma heeft de titel ‘Uit principe’ meegekregen en is te vinden via www.kiessgp.nl. “De kreet ‘Uit principe’ is niet uit de lucht komen vallen”, zo geeft SGP-lijsttrekker Arjan Klein aan. “We zijn een partij die hecht aan Bijbelse principes en vanuit die basis blijven we aan het werk. Dit zal merkbaar zijn als we in de komende jaren werk gaan maken van de rol van kerken in het sociaal domein.”

De SGP-ledenvergadering vond plaats in dorpshuis ‘Ons Huus’ op de Hoge Enk. “Door de corona-maatregelen kon de fractie niet meer in het gemeentehuis vergaderen en werd uitgeweken naar de dorpshuizen. De bestuurs- en ledenvergaderingen hebben we de laatste jaren in ‘Ons Huus’ gehouden,” aldus Wijnne.

Op bezoek bij Prins Bouw

De gemeente Elburg wil de komende tien jaar zo’n 1.000 woningen bouwen. Onder meer via de Hokseberg op ’t Harde. Reden voor de SGP om bij Prins Bouw, de ontwikkelaar van het project, op bezoek te gaan.

Directeur Wim Prins ontving de Gelderse Statenleden Evert Mulder en Klaas Ruitenberg evenals de raadsleden Dirk Bok, Barthil van Deelen en Arjan Klein. Prins is de vierde generatie die het bedrijf leidt. In 2024 bestaat het 100 jaar. Prins: “We bouwen daar waar vraag is. Zo ook op de Hokseberg waar geïnteresseerden via de projectwebsite hun woonwensen konden aangeven en de voorkeur voor een type woning.” Hij constateert een groot verschil tussen het gemeentelijk beleid en de marktvraag. “We moeten 40 procent sociale huur en betaalbare koop bouwen en uit de aanvragen blijkt dat slechts twee procent behoefte aan sociale huur heeft.”

Het plan start met circa 70 woningen en een zorgcomplex van 60 woningen. “We hebben de buren nadrukkelijk betrokken. Het kost tijd maar levert veel op. We kregen extra grond aangeboden, hebben de plaats van enkele huizen gewijzigd en zichtlijnen aangepast.”

Het bezoek is getroffen door het overleg met de buurt en het parkeren op plaatsen die met groen zijn ingepakt: de groen opbergkoffers voor auto’s. Veel wadi’s met beplanting voor vogels en insecten. Geen hekwerk en schuttingen, maar groene afscheidingen. Volgens Prins staan in Elburg en wijde omgeving talloze projecten op het programma en kan het bedrijf zeker 20 jaar vooruit.

<p>Evert Mulder, Wim Prins, Arjan Klein, Barthil van Deelen en Klaas Ruitenberg.</p>
V.l.n.r. Evert Mulder, Wim Prins, Arjan Klein, Barthil van Deelen en Klaas Ruitenberg

Bezoek boven de kerkgewelven

Een werkbezoek bóven de gewelven van de Grote of St. Nicolaaskerk in Elburg; dat is een unicum. Kerkrentmeesters Jan van de Berg en Edwin Smit brachten lokale en provinciale SGP’ers op deze unieke plek.

Het bewaren van een monumentale kerk is een grote opgave, zo bleek uit een terugblik op uitgevoerde restauraties. Om het majestueuze kerkgebouw in stand te houden zal de lokale en provinciale overheid de kerkelijke gemeente moeten blijven ondersteunen. Dat werd SGP-kandidaten Dirk Bok, Arjan Klein en Jan Willem Valk met hun SGP-collega’s Evert Mulder en Klaas Ruitenberg uit de Gelderse Provinciale Staten wel duidelijk.?

Tijdens het werkbezoek sloten ook Frederik Heldoorn, eigenaar van voegbedrijf Heldoorn, en Jos Snoek, eigenaar van architectenburo Stiel, aan. Beiden zijn nauw betrokken bij het onderhoud van de kerk. “U mag blij zijn met de professionele houding en grote betrokkenheid van het kerkbestuur bij dit monumentale kerkgebouw”, zo verzekerde Jos Snoek de SGP’ers. “We komen het helaas in den lande ook wel anders tegen.”

Een van de recente grote klussen was het aanleggen van de nieuwe verwarming, door zo’n 150 vrijwilligers is het meeste werk verzet. Bovendien zijn grote delen van de kerkmuren opnieuw gevoegd.

“Ondanks onze onderhoudsplanning duikt er toch soms onverwacht een nieuw onderhoudsproject op”, zo verzucht kerkrentmeester Smit. “We verwachten in de nabije toekomst nieuwe onderhoudswerkzaamheden die we niet volledig door de kerkleden kunnen laten ophoesten. We hebben de provincie en gemeente dan echt nodig.” Om ‘gevoel’ bij de werkzaamheden te krijgen, worden de raads- en statenleden meegenomen naar een unieke plaats in de kerk: boven de gewelven. De gewelfde zoldering is zo’n 18 meter hoog en tot verbazing van de bezoekers zit er nog een reusachtige zolder boven de gewelven!

“Dit bezoek geeft als het ware beeld en geluid bij de opgave die deze kerkelijke gemeente heeft om zo’n prachtige kerk te beheren,” stelt SGP-raadslid Jan Willem Valk vast. “Daar moeten we als gemeente bij betrokken blijven.” Hij wordt bijgevallen door Statenlid Evert Mulder: “We zijn blij dat we te gast mochten zijn. Dit geeft ons input die we in zullen zetten om de betrokkenheid van Provincie Gelderland bij Elburg en haar monumenten te waarborgen”.

De Deel als kloppend hart voor Doornspijk

Het is stil in dorpshuis De Deel in Doornspijk als de drie SGP-kandidaten Philip Docter, Barthil van Deelen en Arjan Klein binnenkomen. Buurt- en dorpshuizen zijn voor de SGP belangrijke pijlers voor levendige kernen.

“Dat is een zuur gevolg van de afgelopen periode”, zo verklaart voorzitter Henk Vrijheid de stilte in het gebouw. “Het is hier stil geworden. Door de corona-maatregelen lag het verenigingsleven vrijwel stil en werden feestjes en partijen niet meer gehouden. Juist het verenigingsleven is doorgaans de motor van een dorpshuis”. Toch weigert hij, samen met mede-bestuurder Roel Schra, bij de pakken neer te zitten. Want er is veel mogelijk met De Deel. De Deel kan meer dan het verhuren van zalen aan verenigingen of gymzalen aan basisscholen.

V.l.n.r. Arjan Klein (lijsttrekker), Roel Schra (bestuurslid De Deel), Barthil van Deelen (nr. 5), Philip Docter (nr. 6)

De Deel is inmiddels gedateerd. Dat geeft kansen voor verbetering en een mooie aanleiding om De Deel en de aanpalende omgeving te vernieuwen. De Deel mag meer als ‘dorpskamer’ fungeren. “Iedereen kent ons en we kunnen hier in De Deel voor jongeren en ouderen van alles organiseren”, aldus voorzitter Vrijheid. “We staan open voor activiteiten en bijeenkomsten van verenigingen, kerken, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties.”

Twee dagen voor het SGP-werkbezoek is er daarom ook een kennismaking geweest met een organisatie, aangedragen door gemeente Elburg, om samen met het bestuur verder te kijken naar mogelijkheden in en rond De Deel. Het dorpshart van Doornspijk kan versterkt worden, met De Deel als belangrijke spilfunctie. Er is behoefte aan een projectleider die zo’n project, wat verder gaat dan alleen het dorpshuis, gaat leiden. Bovendien dienen de bewoners in het gebied om De Deel heen bij het traject betrokken te worden. 

SGP-lijsttrekker Arjan Klein staat van harte achter het idee om een externe projectleider aan te trekken: “Van de SGP mag deze organisatie en projectleider snel beginnen! Als SGP zijn we ook dankbaar voor de grote betrokkenheid van de bestuurders van De Deel. De energie die hier aanwezig is en ‘loskomt’, moeten we benutten voor de Doornspijker gemeenschap. Dan kunnen we De Deel en haar omgeving toekomstbestendig, levendig en actief te houden. De gemeente moet dit niet zelf gaan doen, maar wel financieel mogelijk maken. Doornspijkers zijn namelijk heel goed in staat hun eigen boontjes te doppen, maar daarin moet de gemeente haar faciliterende en financiële rol vervullen!”