SGP Elburg zet verjonging door

Tijdens de ledenvergadering van donderdagavond 16 september 2021 is de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 gepresenteerd. We zetten duidelijk in op verjonging: naast vertrouwde gezichten en namen komt er ook nieuw talent op de lijst.

In de top-5 van de lijst, aangevoerd door lijsttrekker Arjan Klein, staan onder meer de twee zittende raadsleden Dirk Bok en Jan Willem Valk. Voorzitter Gerrit Wijnne stelde tijdens de ledenvergadering ook enkele nieuwkomers op de lijst voor: “In de top-5 van de lijst, die erg belangrijk is voor de vorming van de gemeenteraadsfractie, staan Aalt-Jan Vernooij uit Elburg en Barthil van Deelen uit Doornspijk”, zo vertelt Wijnne. “Het bestuur heeft hen op de plaatsen 4 en 5 geplaatst. Deze verjonging op de kandidatenlijst geeft duidelijk aan dat onze partij open staat voor nieuw talent en veel ruimte voor jongeren biedt.”

“Met dit team van zowel ervaren als nieuwe kandidaten zie ik er naar uit om de verkiezingen in te gaan”, geeft Arjan Klein aan. “De twee nieuwe kandidaten in de eerste vijf van de lijst hebben bovendien al ruim twee jaar als schaduwfractielid meegedraaid en hebben al kennis van de dossiers opgedaan.”

De kandidatenlijst van de SGP telt ruim 30 kandidaten, afkomstig uit alle vijf kernen van de gemeente:

1e A.J. Klein (Elburg) => lijsttrekker
2e J.W. Valk (Doornspijk)
3e D. Bok (Doornspijk)
4e A.J. Vernooij (Elburg)
5e A.H. van Deelen (Doornspijk)
6e P. Docter (Doornspijk)
7e J. van Hattem (Doornspijk)
8e J. Polinder (Doornspijk)
9e K. Klepper (‘t Harde)
10e G. Wijnne (Elburg)
11e E. uit de Fles (‘t Harde)
12e G. Willemsen (Doornspijk)
13e W. Docter (Elburg)
14e J.S. Fokkema (Hoge Enk)
15e A.E. Bart (Doornspijk)
16e J. van Norel (Hoge Enk)
17e J. Westerink (‘t Harde)
18e A. van het Goor (Doornspijk)
19e M. Bos (Doornspijk)
20e D. Verhoek (Doornspijk)
21e L. Karzijn (Doornspijk)
22e D. van Norel (Doornspijk)
23e J.J. Veldhuizen (‘t Harde)
24e A. Timmerman (Doornspijk)
25e E. Klein (Doornspijk)
26e H. van Wezep (Doornspijk)
27e A.J. van Putten (Doornspijk)
28e G.N. Woudenbergh (Elburg)
29e A. Verhaar (Doornspijk)
30e Ds. B.L.C. Aarnoudse (Doornspijk)
31e Ds. J. de Bruin (Elburg)
32e Ds. K. van Olst (Doornspijk)

Bezoek aan de Bibliotheek

Door: Aalt-Jan Vernooij en Barthil van Deelen

Werkbezoek
Vrijdagmiddag 16 juli hebben Jan Krooneman en wij tweeën een bezoek gebracht aan de bibliotheek in ’t Harde. Die vestiging van de bibliotheek, nu nog grenzend aan basisschool Jeanne d’Arc, zal naar verwachting volgend jaar naar het centrum van ’t Harde verhuizen. Alle reden voor een bezoek dus. De directeur van Bibliotheek Noord-Veluwe, Hetty van de Weg, legde samen met Diana Pater en de vrijwilligers van het servicepunt uit waar hun kwaliteiten, maar ook waar verbeterpunten liggen.

Ontmoetingsplaats
Zo is de vestiging in ’t Harde wèl veel open, maar is het op andere plaatsen moeilijk om aan vrijwilligers te komen. Daardoor is de bibliotheek in andere plaatsen soms maar enkele uren per week open. Bibliotheek Noord-Veluwe wil juist veel open zijn, zodat de bibliotheek een ontmoetingsplek is voor alle inwoners.

V.l.n.r. Aalt-Jan Vernooij, Diana Pater, Hetty van de Weg en Jan Krooneman

Laaggeletterdheid
Bij alle generaties komt laaggeletterdheid voor: in Elburg bij zo’n 11 procent van de inwoners. Dit hetzelfde als het gemiddelde in Nederland. Bibliotheken spelen een grote rol bij het op peil houden van het leesplezier en -niveau. Dat gebeurt bijvoorbeeld door nauwe contacten met de verschillende basisscholen in de gemeente. Twee keer per jaar wordt de boekencollectie bij de scholen gewisseld of ververst. Door de toegezegde forse coronasteun aan scholen zal deze band naar verwachting nog nauwer worden.

Begrijpelijke taal voor iedereen
De bibliotheek wil ook aandacht besteden aan begrijpend lezen, voor alle leeftijden. Een brief van de gemeente moet in duidelijke en begrijpelijke taal geschreven worden. Als dat niet zo is, komen mensen onnodig in problemen met de Belastingdienst, de gemeente, informatie van de GGD over vaccinatie etc., wat weer veel extra kosten met zich meebrengt. De bibliotheek denkt graag met ons mee en zal wellicht hier een debat over organiseren.

Als SGP proberen we onnodig moeilijk taalgebruik te vermijden en hier ook aandacht aan te besteden in de raad.

Terugblik

Door: Dirk Bok, raadslid

Het einde van het vergaderseizoen 2020/’21 is een goed moment om terug te kijken op het eerste jaar dat ik volledig meewerkte als raadslid. Een rol die me overigens een beetje overkomen is. Het is nooit mijn ambitie geweest om raadslid te worden, maar het werd me zo’n vier jaar geleden door het bestuur gevraagd, en ik ben op dat verzoek ingegaan. Raadslid ben ik naast mijn (meer dan) full-time baan als informatiemanager bij de politie.

Het raadslidmaatschap is duidelijk anders dan de functies die ik tot nog toe vervuld heb binnen onze partij: dat waren allemaal bestuursfuncties, bij de SGP-jongeren (dat is al een tijdje geleden…) en in het provinciaal bestuur van Gelderland. Het ene werk doe je achter de schermen, als raadslid werk je voor de camera. Alles wat je zegt tijdens een commissie- of raadsvergadering wordt opgenomen. En dat wordt soms later vóór, maar vaker tegen je gebruikt.

Het afgelopen jaar heb ik over verschillende onderwerpen het woord gevoerd, waaronder:

 • De Woonvisie bevat de richting voor de woningbouw in de afgelopen tien jaren.
  Bij de raadsvergadering vorig najaar heb ik begrip getoond voor de lastige situatie: wachtlijsten lopen op, spoedzoekers moeten snel en goed geholpen kunnen worden, gezinnen moeten een onderdak, starters een begin, senioren een nieuw begin. Ik heb benadrukt dat we juist daardoor concreet willen weten waar we aan toe zijn. Samen met enkele andere fracties hebben we om een “woonplanning” gevraagd. Vanwege het grote belang is dat nu het eerste vaste onderdeel van het Raadsdashboard!
  Daarnaast heb ik gevraagd om “mogelijkheden om voor de onderkant van de koopwoningmarkt de betaalbaarheid te vergroten”. Er zijn gemeenten die daarvoor creatieve mogelijkheden hebben bedacht, zoals Zaanstad. Kijk bij de Leestips onderaan deze nieuwsbrief voor meer informatie.
 • Omgevingswet en omgevingsvisie Doornspijk
  De nieuwe Omgevingswet is haast te mooi om waar te zijn: als een initiatiefnemer in de toekomst iets wil (bouwen bijvoorbeeld) kan hij direct via internet alle informatie vinden die belangrijk is. Ziet hij mogelijkheden, dan kan hij die meteen gebruiken, krijgt snel een reactie op zijn verzoek en kan meteen aan de slag. Ik ben lid van de werkgroep Omgevingswet vanuit de gemeenteraad. Ook heb ik het proces van het maken van de Omgevingsvisie voor Doornspijk gevolgd.
 • Duurzaamheid
  Goed zorgen voor de schepping mag van ons verwacht worden. Al zijn we daar niet de enige partij in. We zijn bij het thema “duurzaamheid” vooral op zoek wat lokaal de beste balans is tussen investeringen die door de gemeente of de inwoner worden gevraagd en de landelijk vastgestelde klimaatdoelen. Met onze Tweede-Kamerfractie zijn we van mening dat we niet ondoordacht ons hele land vol moeten zetten/leggen met windmolens en zonnepanelen. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de lasten van aanpassingen in de woning voor inwoners.
 • Regionale Energie Strategie (RES)
  De RES is een landelijk georganiseerd project om alle regio’s en gemeenten te laten aangeven wat zij gaan bijdragen aan de landelijke energiebehoefte. Wij vinden dat we enerzijds landelijk moeten aangeven dat het anders moet, maar gegeven de afspraken die nu landelijk zijn gemaakt, wel als gemeente onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarom zijn we akkoord gegaan met een onderzoek naar windmolens langs de Veluwemeerkust. Of ze daar kunnen komen, is overigens nog maar zeer de vraag.

Dit is een klein inkijkje in de onderwerpen waarmee ik ben bezig geweest. Natuurlijk kunt u mij altijd benaderen als u over deze of andere onderwerpen vragen hebt of wilt meedenken. Mijn gegevens treft u aan op sgpelburg.nl/fractie.

Recreatiezonering: ook op De Haere

Door: Dirk Bok

Op 14 juli werden we als gemeenteraad geïnformeerd over “recreatiezonering”. Dit is het indelen van de Veluwe (het Natura-2000-gebied) door de provincie Gelderland (in overleg met belanghebbenden) in verschillende zones. Van zones A, met speeltoestellen, gewegwijzerde routes, ruimte voor evenementen en kamperen, tot zones D, waar planten en dieren ongestoord kunnen leven, niet door mensen gehinderd. Die avond was er ook een boswachter, die vertelde ons dat dit óók wat betekent dicht bij huis: bij “de zaondverstuuving”, oftewel: natuurgebied De Haere.

Clara Wilken van Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK), legde uit dat De Haere een uniek natuurgebied is: een hoge natuurwaarde èn een hoge recreatieve waarde: wie heeft er immers nog nooit een verjaardagsfeestje gevierd? Dat recreëren èn behoud van de natuur moet volgens de provincie en GLK meer in balans worden gebracht. Zo is De Haere een hondenlosloopterrein.

Honden stoppen echter niet aan de rand van het zand en verstoren de natuur daar omheen. Die onrust zorgt voor het verdwijnen van soorten die voorheen wel voorkwamen op De Haere, zoals de nachtzwaluw, de boomleeuwerik en de tapuit. De nachtzwaluw broedt bijvoorbeeld aan de randen van de heide, goed gecamoufleerd, maar wordt door honden ruw gestoord.

Het plan is om dit gebied te voorzien van andere routes, misschien ook de locatie van de parkeerplaats te veranderen en daardoor de natuur meer rust te geven. Het gebied blijft wel toegankelijk, maar er worden maatregelen genomen om de natuur te behouden en te versterken. Eind augustus is er een informatieavond over voor belanghebbenden, buurtbewoners en ondernemers. Tot die laatste groep horen recreatieondernemers, maar ook maneges in de buurt. De maatregelen zijn in het belang van de natuur, maar ook in het belang van agrariërs. Als door maatregelen in natuurgebieden soorten terugkomen of in aantal toenemen, verlicht dat de druk op agrariërs om de stikstofuitstoot naar beneden te brengen.

Meer lezen?

Kadernota – onze inbreng

Fractievoorzitter Jan Krooneman voerde het woord bij de bespreking van de Kadernota, traditioneel het moment voor “algemene beschouwingen”. Zie hier zijn bijdrage.

Gevolgen corona voor mensen
Nu dit jaar alweer voor de helft voorbij is, kunnen we terugkijken op een bijzondere periode. Het was me het jaar wel. Na een aanvankelijk positieve wending van de COVID-19 pandemie naar een veel lagere besmettingsgraad in de zomer van vorig jaar, steeg het aantal patiënten afgelopen winter onrustbarend. Rond kerst werd een volledige lockdown onvermijdelijk. Nederland kleurde andermaal rood op de kaart van Europa. Zowel in menselijk als economisch opzicht heeft dit immense gevolgen gehad. Velen werden (ernstig) ziek of lieten het leven. Ook in onze gemeente zijn er sterfgevallen te betreuren. Over heel Nederland praten we over ruim 20.000 doden.

Gevolgen corona voor (lokale) economie
Ook in economisch opzicht heeft dit voor Nederland in bepaalde sectoren tot desastreuze inkomstenderving geleid. Bepaalde branches hebben het wel erg zwaar te verduren gehad. Denk daarbij vooral aan de Horeca. Ook heeft deze pandemie in Elburg behoorlijk veel impact gehad. Volledige sluiting van de onderneming is maandenlang aan de orde geweest. Wanhopige ondernemers trokken ook bij de gemeenteraad aan de bel. Het was goed dat deze raad €1.000.000 uitgetrokken heeft om de grootste nood te lenigen. Raadsbreed werd dit onderkend, maar gelukkig ook daadwerkelijk toegekend. Hoewel grote politieke verschillen in Elburg, dit was een zaak om door te pakken. Onze fractie heeft dit met grote tevredenheid geconstateerd.

Begroting sluitend
Onze fractie is blij dat begroting 2022-2025 in meerjarenperspectief sluitend is. Er ligt een gedegen onderbouwing van de te realiseren uitgaven voor ons. Beknopt, overzichtelijk en duidelijk, waarvoor dank. Wel zijn we benieuwd hoe de herijking van het gemeentefonds zal uitpakken voor Elburg. Onduidelijk is welke invloed de coronacrisis zal hebben op de uitkeringen hiervan. Bij de Jeugdhulp is de bezuinigingsopgave verzwaard door een forse stijging van de zorgkosten. Het zal lastig worden de bezuinigingen te realiseren.

Hoofdlijnen
Als SGP willen we graag de hoofdlijnen van het beleid monitoren: wat zijn de effecten van onze besluiten? Het door ons voorgestelde Raadsdashboard viel in januari goed bij het college. Inmiddels is de eerste uitgave van het Raadsdashboard in de Griffiekoerier verschenen. Wij storen ons, net als andere partijen, vaak aan niet gehouden toezeggingen en zijn daarom blij met het tijdig opleveren van deze eerste versie, die in samenwerking met een diverse vertegenwoordiging uit onze raad tot stand gekomen is.

Woningbouwplannen (naar aanleiding van het Raadsdashboard)
Op deze manier sturen werpt wat ons betreft meteen vruchten af: inzichtelijk wordt direct dat er bij de woningbouw na 2025 een grote leegte gaapt, oftewel: er zijn voor die periode geen enigszins concrete plannen. Dat baart ons zorgen: welke stappen onderneemt het college om vooruit te denken en de groei door te zetten?

Er wordt momenteel veel gebouwd en er staan wel wat nieuwe plannen op stapel. Willen we de komende jaren voldoen aan de steeds groeiende vraag naar woningen, zullen we hierin een versnelling moeten bewerkstelligen. Dit kan door voor te sorteren in de regio Zwolle bij het (extra) toekennen van bouwlocaties bij aangetoonde behoefte. Wat dit betreft is er nog ruimte, maar dan moeten we die wel snel pakken. Samen met deze zogenaamde Kop-van-de-Veluwegemeenten trekken we hierin op. Tachtig woningen per jaar is de planning, maar we willen ons sterk maken om daar bovenop extra 30% te realiseren. Is het college voornemens hier een lans voor te breken?

Tenslotte
Ten slotte willen wij iedereen in dit huis Gods onmisbare zegen toewensen bij het besturen van onze mooie gemeente.

De “pilot Oostendorp”, voor het behoud van onze aarde

Zoals er in Doornspijk een pilot wordt gedaan met het werken volgens de nieuwe Omgevingswet (met een visiekaart en straks een omgevingsplan), zo is er in Oostendorp een pilot met het aardgasvrij maken van bestaande woningen. Om te weten hoe dat gaat, sprak ik met Gerald Wagenaar, procesbegeleider Aardgasvrije Wijken bij de gemeente.

Gerald reageert enthousiast op mijn verzoek om over die pilot te praten, maar noemt het in het gesprek wel “een complex onderwerp”. We willen tegenwoordig met burgerparticipatie samen in goed overleg alles oplossen. De warmtetransitie is echter een top-down gegeven opdracht: “Zorg ervoor dat we in 2050 aardgasvrij zijn”. Hij is geen specialist in duurzaamheid, maar dat blijkt ook niet nodig: het gaat om het overtuigen van inwoners dat het goed is mee te werken aan de warmtetransitie.

Vorig jaar heeft de raad de zogeheten “Transitievisie warmte” vastgesteld. Daarin staat de route om in 2050 aardgasvrij te zijn. Ook worden oplossingen geschetst waar we aan kunnen denken om in onze gemeente die doelstelling te bereiken. Er is gekozen in twee gebieden in onze gemeente te starten: de vesting Elburg en Oostendorp. Beide gebieden hebben een totaal andere aanpak. Voor de vesting wordt in samenwerking met het waterschap en de TU Delft gezocht naar een collectieve oplossing. Oostendorp is gekozen omdat er een oud gasnet ligt, en omdat in een deel van Oostendorp veel woningen al goed geïsoleerd zijn. Dergelijke woningen kunnen met relatief beperkte middelen aardgasvrij worden gemaakt.

Sinds een aantal maanden loopt de pilot. Met veel aandacht voor de individuele bewoners. Er komt in Oostendorp namelijk geen collectieve oplossing, waardoor individueel oplossingen gekozen moeten worden. Dat is vaak een warmtepomp (lucht- of bodemwarmtepomp), waarbij soms wel gedacht wordt aan samenwerking met buren in de directe omgeving.

Nederland, Eindhoven, 20190918 Eindhoven neemt ook deel aan het Programma Aardgasvrije Wijken. Foto: Kick Smeets / Rijksoverheid 2019

De pilot wordt daarom niet technisch aangevlogen (zoals in de vesting), maar sociaal. Top-down gegeven opdrachten leveren altijd veel weerstand op. Daarom is het belangrijk de “sociale infrastructuur” in beeld te hebben: wat voor mensen wonen er in het gebied en wat houdt hen bezig? In Oostendorp blijkt een grote sociale cohesie en veel ingetogenheid en zelfstandigheid: er zijn inwoners die het voortouw nemen. Op basis daarvan is er een tweeledige strategie ontwikkeld:

 • een algemene campagne voor opwekken en besparen (isoleren)
 • zoeken naar en samenwerken met koplopers.

Twee weken geleden is de eerste wijkbijeenkomst online gehouden voor de inwoners van het oostelijk deel van Oostendorp (de goed geïsoleerde woningen). Na het verzenden van 400 brieven waren 40 inwoners aanwezig. Zeven daarvan hebben zich gemeld als koploper en hebben een “intentieverklaring” ondertekend. Het werken met koplopers kan een vliegwiel zijn: als één woning in een straat aardgasvrij is gemaakt, kan de ervaring gedeeld worden met bewoners van soortgelijke huizen. Met die zeven worden de komende tijd regelmatig gesprekken gevoerd, over kosten, over subsidies en leningen.

Oostendorp (foto: SGP Elburg)

Tegelijkertijd wordt voor de hele wijk een campagne gestart, samen met de organisatie Veluwe Duurzaam. Acht bewoners fungeren daarbij als wijkambassadeur. Zij denken mee over de aanpak (hoe bereik je de Oostendorpers, welke verenigingen zijn er) en over de communicatie (is die brief van de gemeente zo wel duidelijk?). Samen met hen is een enquete opgesteld, waarmee we de informatiebehoefte van de Oostendorpers peilen. Die wordt verzonden naar 1100 adressen.

Gerald komt best kritische geluiden tegen en gaat deze niet uit de weg: “Dinsdag ga ik koffie drinken met iemand die tijdens de bijeenkomst kritisch was over de opdracht. Ik geloof dat er bij hem geen sprake is van onwil, maar dat het hem tegenstaat dat hem iets opgedrongen wordt”.

De “pilot Oostendorp” is niet voor niets een pilot. Met het geleerde kunnen op termijn ook de andere kernen worden geïnformeerd en betrokken. Hoewel iedere kern anders is, niet alleen qua woningen, maar ook qua inwoners. Daarom begint de gemeente steeds bij het gesprek met de bewoners en wordt daarna een passend plan gemaakt.

Gerald sluit af met een geruststellende mededeling en een klemmende oproep: “Niemand hoeft overhaast investeringen te doen. Dit is een lange-termijnplan. Doe de investeringen op een passend moment, bijvoorbeeld als je CV-keten toch vervangen moet worden. Maar doe wel mee, want het is mooi dat we kunnen meewerken aan het behoud van onze aarde”.

Wie de jeugd heeft…

We leven in een hectische tijd. Langzamerhand worden er versoepelingen doorgevoerd, maar de cijfers liegen er nog niet om. De laatste groep die weer ‘terug naar normaal’ gaat, zijn de jongeren. Ook voor hen is dit een spannende tijd. Gisteren, 17 mei, begonnen voor veel middelbare scholieren de eindexamens. Dat kan in deze tijd van online les en quarantaine vaak onrust met zich meebrengen.

Tussen het leren door blijven veel jongeren zich verdiepen in de politiek. Door verschillende meningen over de corona-aanpak raken zij hier persoonlijk bij betrokken. Sommigen willen zelf invloed uitoefenen op het beleid van de overheid. Jongeren worden volwassen en de “oudere jeugd” mocht laatst al stemmen. Zo worden ze langzamerhand voorbereid op de toekomst.

Basisschoolleerlingen zijn nog niet zo ver. Wat zij nu meemaken, zullen ze later teruglezen in de geschiedenisboeken van hun kinderen. Maar ze zijn wel betrokken bij de coronamaatregelen en de politiek. We mogen in Elburg dankbaar zijn dat we enthousiaste jeugdraadsleden hebben, die actief nadenken over beslissingen van de gemeenteraad. Door de beperkingen vanwege corona ging dat afgelopen jaar grotendeels digitaal.
Morgen, 19 mei, staat er weer een fysieke bijeenkomst gepland. De meeste kinderen kunnen niet wachten om elkaar weer in levenden lijve te ontmoeten. In de raadszaal zullen de jeugdraadsleden overleggen over het voorstel dat aan het einde van het schooljaar voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad.

De ideeën van deze jongeren zijn erg waardevol voor onze gemeente. We moeten de jeugd ervaring op laten doen voor de toekomst, waar de Jeugdraad aan bijdraagt. Ook wij als SGP geven de jongeren een stem, met twee jeugdige fractieleden, die klaarstaan voor de raad. Zo bereiden we de jongeren voor op de volgende maatschappij, waar een ander politiek klimaat zal heersen. We creëren een win-winsituatie: de jeugd doet ervaring op voor later en de raadsleden ontvangen een nieuwe denkwijze.

Daarom is de jeugd van harte welkom bij ons! Als je klaar bent met je eindexamens, waarmee wij jullie veel succes wensen, kun je je aanmelden bij de gemeente. Gebruik je stem, door je verfrissende ideeën kenbaar te maken aan mensen met politieke invloed. Je mag je ook aansluiten bij onze eigen SGP-jongeren. Laat je gedachten meetellen en krijg inspraak in de gemeentelijke politiek. De jeugd heeft de toekomst!

Deze tekst is geplaatst als column in de Huis-aan-Huis-krant van 18 mei 2021.

Lijsttrekker Arjan Klein aan het woord

Maandag 22 maart was het zover: in Ons Huus werd de lijsttrekker bekend gemaakt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Elburg. Arjan Klein sprak bij die gelegenheid kort de aanwezigen toe.

Na de vergadering maakte Barthil van Deelen, voorzitter van de SGP-jongeren Elburg/Oldebroek en presentator bij Studio SGP EO, met de nieuwe lijsttrekker.

Bekijk hier de beelden daarvan of ga naar www.studiosgpeo.nl.

Arjan Klein lijsttrekker

“Ik zie er naar uit om in gesprek te gaan”

Arjan Klein is de nieuwe lijsttrekker van de SGP in Elburg. De 42-jarige Klein volgt Jan Krooneman op als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Klein kreeg de christelijke politieke beginselen met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten. Opgegroeid in een SGP-gezin, was het vanzelfsprekend om al als jongere actief te worden voor die partij. Dat resulteerde in enkele jaren vice-voorzitterschap van de landelijke SGP-jongeren en het oprichten van een SGP-jongerenafdeling in zijn toenmalige woonplaats Apeldoorn. Sinds 2018 is hij wethouder en daarvoor was hij 8 jaar gemeenteraadslid in Elburg.

“De SGP presenteert met Arjan Klein opnieuw een aansprekende lijsttrekker,” zo geeft afdelingsvoorzitter Gerrit Wijnne aan. “Ik vertrouw Arjan graag deze positie toe en zie er naar uit om onder zijn leiding de campagne in te gaan.”

Klein ziet er naar uit om deze rol te vervullen. “Ik zie er naar uit om in gesprek en op campagne te gaan. Als SGP hebben we echt iets toe te voegen in het politieke landschap van Elburg. We zullen het ‘eerlijke verhaal’ blijven vertellen, daarbij willen we als partij herkent worden als koersvast, doelgericht en zorgzaam. In de campagne gaan we dat duidelijk maken en die elementen zullen ook in het verkiezingsprogramma terug te vinden zijn.”

In de komende maanden worden gesprekken gevoerd met de andere kandidaten voor de kieslijst van de SGP. Naar verwachting zal medio september deze lijst gepresenteerd worden.

Visiekaart Doornspijk

Tijdens de beeldvorming zei wethouder Sneevliet het al: deze visiekaart gaat niet over korte-termijnmaatregelen, maar over de lange termijn. Wat willen we met het dorp Doornspijk, of in ieder geval: de dorpskern. Het proces zoals dat is gelopen en het vervolg ervan zien wij als belangrijk leertraject voor de toekomst. Immers, wat we nu doen voor wat de ´pilot Doornspijk´ is gaan heten, gaan we straks ook voor alle andere gebieden van de gemeente doen.

Deze visiekaart vinden we een belangrijke tussenstap bij het vertalen van de Omgevingsvisie naar het Omgevingsplan. Wij vinden daarin de grote lijnen van de Omgevingsvisie wel deels terug, hoewel de gewenste versterking van de relatie met het buitengebied meer uit de verf had kunnen komen. We merken dat woningbouw en andere ruimtelijk ontwikkelingen zorgvuldig zijn ingepast. En we merken dat er naar de klankbordgroep geluisterd is. Wij hebben waardering voor de wijze waarop de leden daarvan hun eigen belangen opzij hebben gezet voor het denken in het dorpsbelang, zoals ook tijdens de beeldvorming door de insprekers is verwoord. Waar mensen samen werken, ontstaat soms wrijving. Laten we wel goed monitoren wat er gebeurt en waarom. Een volgende keer kunnen we misschien deze wrijving voorkomen. Onze nieuwe Programmamanager Inwonerparticipatie kan daar goed werk doen.

Fijn dat het idee achter de Omgevingswet al begint te werken! Ondernemers en maatschappelijk ondernemers zoals Stichting het Feithenhof voelen zich blijkbaar uitgedaagd tot het nemen van initiatieven. Daar zijn we blij mee, al moet dat ook weer niet gezien worden als iets nieuws. In tegenstelling tot het beeld wat soms ontstaat, vinden wij dat de kern Doornspijk niet stil staat, en niet onleefbaar is:

 • Achter de Beekenkampweg gaat binnen afzienbare tijd gebouwd gaat worden.
 • De buurtsuper is gegaan, de Spar is gekomen (in ieder geval, de winkel die nu Spar heet)
 • Er is in het hart van Doornspijk een Hart van Thornspic gebouwd, met huisvesting voor senioren
 • Plan Waterlanden is de afgelopen jaren gewoon gerealiseerd
  En dat allemaal zonder Omgevingsplan, visiekaart en zelfs een omgevingsvisie ontbrak…

Kortom, wij vinden dat de visiekaart een in dit stadium voldoende duidelijke richting geeft en zullen dan ook instemmen met het voorstel. Wel vragen we het college om:

 • zorgvuldige communicatie richting verschillende groepen. De huidige bewoners van de Lageweg zullen anders denken over het zoekgebied in hun uitzicht dan de jongeren die over enkele jaren een mooie eengezinswoning vlak bij de dorpskern willen.
 • te blijven focussen op de langere termijn en niet in allerijl met grote daadkracht dingen te doen waar we later spijt van hebben. In dat verband zien we nog steeds graag de woonvisie concreet toegepast op dit deel van het omgevingsplan: misschien is er nu een aantrekkelijk initiatief voor seniorenhuisvesting, en hebben we straks spijt dat we niet meer woningen voor jonge gezinnen hebben gebouwd.

Reactie op de moties

Wat ons aanspreekt in de motie van LEV over de burgerparticipatie is dat benadrukt wordt dat de pilot in Doornspijk juist ook bedoeld is om ervan te leren voor de hele gemeente. We zien echter geen noodzaak om een evaluatie randvoorwaardelijk te maken aan doorgaan met het proces. We steunen de motie niet, maar vragen het college wel om continu aandacht voor en vastlegging van leerpunten. Burgerparticipatie blijkt in de praktijk nog best lastig, en dit is nog maar een héél klein gebied van onze gemeente…

Wat ons aanspreekt in de motie “cruciale voorzieningen” van Algemeen Belang, CDA en ChristenUnie is de oproep om met de provincie te werken aan en te investeren in de veiligheid van de Zuiderzeestraatweg. Bij de beeldvorming zeiden we te vinden dat de Zuiderzeestraatweg er bekaaid vanaf kwam. Dat vinden we nog steeds. Er gebeurt niet veel meer dan verwijzen naar de provincie, terwijl de gemeente zelf ook het initiatief kan nemen en investeringen kan doen. Er lijken als de gemeente initiatief neemt en wat indringender aandacht vraagt bij de provincie wel degelijk mogelijkheden voor verbetering.

Wat ons verder aanspreekt is de ruimte die deze het college wil geven om nadere uitwerking van de visiekaart naar een Omgevingsplan te versnellen. Begrijpelijk vanwege de complexiteit, maar niet minder zorgelijk is dat er voor de implementatie van de Omgevingswet blijkbaar onvoldoende capaciteit is. Wij willen echter dat dáárvoor door de wethouder extra middelen worden gevraagd. De reserve ´Leefbaarheid Doornspijk´ is wat ons betreft echt bedoeld om daarna ´dingen te doen´ aan gemeentelijke voorzieningen (ik houd het bewust vaag, omdat we nog niet weten wat nodig is) of initiatieven een zetje te kunnen geven. De reserve bestemd voor Doornspijk is niet bedoeld om een capaciteitsprobleem in de gemeentelijke organisatie op te lossen.

Wat we ook niet herkennen is de suggestie die wordt gewekt dat:

 • Doornspijk stil staat, zeker als de Omgevingswet zou worden uitgesteld
 • de leefbaarheid in Doornspijk steeds meer onder druk staat: Doornspijkers zijn best tevreden met hun leefomgeving. Tijdens een fractievergadering met het wijkcomité bleef het opvallend stil toen we naar problemen vroegen

Wil de SGP dan wachten? Nee, wij zijn er vóór om:

 • initiatieven die er nu, volgende maand of volgend jaar zijn snel op hun merites te beoordelen (of de Omgevingswet er nu is of niet), net als altijd
 • voor het bepalen van de toekomst zorgvuldig de stappen te zetten en niet in een moment van onbedachtzaamheid dingen te doen waarover men later jaren schreit…
  We steunen ook deze motie dus niet, en zien zo nodig wel graag een voorstel van het college tegemoet voor het oplossen van de capaciteitsproblemen.

Conclusie

Kortom: we zijn vóór de visiekaart en vóór snelheid bij de omzetting in een Omgevingsplan, vragen continu leren van het proces en betrekken van inwoners, gaan uit van snelle behandeling van alle initiatieven (net als altijd) en staan welwillend tegenover een voorstel voor verhogen van de capaciteit tbv de implementatie van de Omgevingswet, waarvan de pilot een onderdeel is.

Inbreng van Dirk Bok bij de besluitvorming over de visiekaart Doornspijk als basis voor een te ontwikkelen Omgevingsplan.

Meer informatie