SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

SGP op bezoek bij GlobalRize in het kader van Europese Verkiezingen

Op het Centrumplein in ’t Harde is de christelijke organisatie GlobalRize gevestigd. Zij zet zich via het internet in om mensen van over de hele wereld te bereiken met de Bijbel. Drie kandidaten voor SGP Europa namen dinsdagmiddag een kijkje in het GlobalRize Zendingshuis, dat alweer meer dan een half jaar geopend is.

Oprichter Marten Visser heet de SGP’ers hartelijk welkom. Hij legt uit hoe GlobalRize al tien jaar bezig is met de verspreiding van het Evangelie over de hele wereld, met name in landen en gebieden waar veel mensen nog onbereikt zijn met het Evangelie. Vaak zijn dat landen waar ook veel christenvervolging is. Twee Pakistaanse vrouwen vertellen hoe ze samen met hun gezin gevlucht zijn uit hun thuisland.

De opkomst van het internet en kunstmatige intelligentie bieden steeds meer mogelijkheden om mensen te bereiken. GlobalRize stelt dagelijkse leesplannen op en biedt cursussen aan om kennis te laten maken met het christelijk geloof. Wel ervaart de organisatie nog veel blokkades bij sociale media, doordat het algoritme sommige berichten minder vaak toont bij gebruikers. Om dit probleem te ondervangen, ziet de organisatie zich genoodzaakt om berichten te promoten als advertenties.

De SGP steunt het belangrijke werk van GlobalRize. Lourens van Bruchem (nr. 3 op de SGP-lijst): “We hebben vanmiddag indringend gesproken met mensen die vervolgd zijn om hun geloof. Als SGP vragen we hier continu aandacht voor in het Europees Parlement en dat zullen we ook blijven doen! We zijn daarom blij met de benoeming van een gezant geloofsvrijheid waarvoor we ons lang hebben ingezet.” Bert-Jan Ruissen vertegenwoordigt op dit moment de SGP in Brussel.

SGP de boer op voor de boer

Dinsdag 28 mei 2024 brachten de regionale SGP-kandidaten voor het Europees Parlement Breunis van der Weerd (nr. 10) en Lambert Polinder (nr. 12), met lokale SGP-bestuurders een werkbezoek aan veehouder Nico van de Brake in Oosterwolde. Van de Brake heeft een melkrundveehouderij in het veenweidegebied Oosterwolde. Hij legt uit dat veenweidegronden eigenlijk voor niets anders te gebruiken zijn dan voor het houden van koeien. Die koeien maken van laagwaardige grondstoffen (gras) hoogwaardige voeding in de vorm van melk en vlees. Daarbij gaat Van de Brake op een innovatieve manier te werk en maakt hij gebruik van de voordelen die dat oplevert. Hij bouwde een nieuwe stal van gebruikte materialen en past in die stal technieken toe om stikstofemissies te voorkomen. Dat levert hem een groene financiering op. Bij de innovatiedrift van Van de Brake is de regelgeving de beperkende factor. Zonder bepaalde regelgeving zou hij met bepaalde milieumaatregelen die hij wil toepassen veel verder zijn geweest.

Van de Brake stoort zich mateloos aan de regels die niet aansluiten bij de praktijk. Hij stoort zich er bijvoorbeeld aan dat voor droge woestijngronden in Spanje dezelfde bemestingsregels gelden als voor de vruchtbare veenweiden in Nederland. Het leidt tot uitputting van die rijke Nederlandse gronden. Als het gaat over de afschaffing van de derogatie, een uitzonderingsregel die geldt voor bemesten van Nederlandse gronden, signaleert hij dat die afschaffing zijn doel voorbijschiet. Het leidt tot meer gebruik van kunstmest en zeker op graslanden tot een verslechtering van de waterkwaliteit. Ondertussen kan hij zo’n 45 vrachtwagens mest minder benutten op zijn gronden. Een schadepost die overeenkomt met een gezinsinkomen.

Lambert Polinder naar aanleiding van het bezoek: ,,De SGP pleit er in Europees verband voor, oog te hebben voor de kenmerken van de regio waar regels voor gelden. De Nederlandse gronden kunnen een extra bemesting uit dierlijke mest prima aan. De SGP heeft oog voor de boer en pleit daarom voor het afschaffen van onnodige en onwerkbare regels. Regels moeten zijn afgestemd op en met de boerenpraktijk. Stem daarom 6 juni op de SGP!”

Stemoproep lokale EU-kandidaten

We gaan naar de stembus! D.V. 6 juni is het zover. En het gaat echt ergens over. Het wordt spannend of de SGP haar zetel in het EU-parlement weet te behouden. Met de slogan ‘Stem Christelijk, Rem Europa’ wordt stevig en zichtbaar campagne gevoerd. Ook door onze lokale kandidaten Lambert Polinder (Doornspijk) en Breunis van de Weerd (Nunspeet).

Hieronder zijn enkele korte filmpjes van beide lokale kandidaten te vinden die ook gemakkelijk met derden te delen zijn. Elke stem telt!

Video: ‘Meer of minder rigide regels vanuit Brussel?’
Bekijk de stemoproep van lokale kandidaat Lambert Polinder uit Doornspijk: https://youtube.com/shorts/Havz7ota1Hg?feature=share

Video: ‘De Europese Unie is hopeloos ouderwets!’
Bekijk de stemoproep van Breunis van de Weerd uit Nunspeet: https://youtube.com/shorts/lhD79HbErSI?feature=share

Video: ‘Gaat de SGP de kiesdeler halen?’
Een reactie op deze vraag is te vinden via dit filmpje: https://youtube.com/shorts/uc6NpMbcJeo?feature=share

Laat ons de rustdag wijden!

We zitten op dit moment in de stille week voor Pasen. Met Pasen herdenken we de opstanding van Jezus, op de eerste dag van de week. Sindsdien kennen wij de zondag als rustdag. Soms kunnen we zo druk zijn met ons werk dat we onszelf te weinig in de spiegel aankijken. De zondag heeft daarom een belangrijke waarde als gemeenschappelijke rustdag. Juist in deze tijd is het goed om stil te staan voor een moment van rust en bezinning.

Deze rustdag is allereerst Bijbels en de standpunten van de SGP zijn hierop gebaseerd. God schiep de aarde in zes dagen en rustte op de zevende dag. Niet omdat Hij die dag nodig had; nee, Hij wist dat de mens het wel nodig heeft. Daarom heeft Hij deze gift aan ons geschonken en het zelfs een speciale plaats in de Tien Geboden gegeven. Het is een dag om ons werk neer te leggen en God voor Zijn verlossende daden te danken. In de christelijke traditie komen gemeenten samen op de zondag, om te vieren hoe Hij de dood heeft overwonnen.

Voor al onze inwoners is een rustdag van essentieel belang, de Tien Geboden zijn immers goed voor alle mensen. De afgelopen jaren is het stressniveau geklommen tot grote hoogte; Nederland klimt (of, zo u wilt, zakt) steeds verder op de internationale ladder nu 1 op de 3 inwoners aangeeft last te hebben van een psychische vermoeidheid. Werkstress is de meest voorkomende beroepsziekte geworden. Rust is hierbij een bewezen methode om stress te verminderen en fysiek en mentaal te herstellen. Een batterij is op een gegeven moment leeg als die niet wordt opgeladen.

De zondagsopening gaat dus niet alleen over het wel of niet open zijn op de zondag, maar is verstrekkender: is de mens nog in staat om op de rem te trappen en een enkele dag in de week tot zichzelf in te keren? Collectief, want als individuen komen we niet ver. En laten we nu al eeuwenlang een rustdag kennen: de zondag! De stille week is aangebroken, een week van bezinning, ook op de waarde van de zondag. Gezegende Paasdagen!

SGP Elburg onder de indruk van Techlab

Het Techlab, naast het Oostenlicht in Elburg, bestaat een jaar, dus dat gaf de fractie alle reden om langs te gaan en te kijken hoe het nu gaat met het techniekonderwijs in Elburg. Docent Barney Vrijhof gaf samen met twee collega’s een rondleiding door het prachtig ingerichte gebouw.

Het Techlab is er voor de middelbare en de basisschool. Alle 18 basisscholen uit Elburg en Oldebroek zijn aangesloten bij het Techlab en daar zijn ze trots op! Hier komen de leerlingen uit de hogere groepen van de basisscholen in aanraking met allerlei soorten techniek, zoals onder andere elektriciteit en bouwen en werken met een 3D-printer. Het sprak de SGP-fractie aan hoe er op een mooie en efficiënte manier een samenwerking tot stand is gekomen tussen het voortgezet onderwijs en de basisscholen.

De wereld verandert snel en de arbeidsmarkt vraagt om programmeurs, elektriciens en ander technisch personeel. In het Techlab komen de leerlingen al vroeg in aanraking met techniek en wordt de interesse gewekt. Hierin worden de leerkrachten van de basisscholen echt ondersteund, want uiteindelijk is het ook in het Techlab zo dat de leerlingen onder verantwoordelijkheid van de eigen leerkracht taken uitvoeren.

De enthousiaste coördinatoren zitten zeker niet stil. Momenteel wordt er gewerkt aan techniekboxen met materiaal die uitgeleend gaan worden aan basisscholen, zodat er ook in de klas interessante hulpmiddelen aanwezig zijn en de kinderen vanuit daar bezig kunnen zijn met techniek.
Kortom, een prachtig initiatief dat de steun vanuit de gemeente meer dan waard is gebleken!

Jan Krooneman onderscheiden

In de laatste raadsvergadering van de periode 2018-2022 heeft Jan Krooneman, voorzitter van de lokale SGP-fractie, afscheid genomen. Dat deed hij na 18 jaren in de raad, waarvan 12 jaar als fractievoorzitter.

Nadat burgemeester Rozendaal hem had toegesproken, deelde hij mee dat Jan een koninklijke onderscheiding was toegekend. Vervolgens speldde hij de versierselen daarvan op.

In zijn eigen afscheidsrede memoreerde Jan de vier burgemeesters die hij meegemaakt heeft in zijn tijd in de raad, de griffier Marianne Luiting waarmee hij 17 jaar samengewerkt heeft en de gemeentesecretaris Piet Wanrooij, met wie hij de 2000 meter hoge Mont Ventoux heeft beklommen. Dat schept een band.

Jan is altijd hard op de inhoud en zacht op de relatie geweest, ondanks verschillen. Ook in de fractie had hij soms scherpe discussies, maar op menselijk vlak waren de verhoudingen goed. Gods Woord stond in de fractievergaderingen altijd centraal. Hij kon ook goed overweg met ambtenaren en collega-raadsleden.

Hij is blij dat zijn gezin ook aanwezig kan zijn, hoewel sommigen daarvoor 100 kilometer moesten rijden.

Hij besluit door allen Gods zegen toe te wensen: “Het ga jullie allen goed”.

Afscheid Dirk Bok

Op 28 maart nam Dirk Bok afscheid als raadslid. Hij deed dat met de volgende woorden:

“Ik voel me bevoorrecht, voorzitter. Tussen mijn beëdiging op 20 januari 2020 en nu heb ik toch nog één raadsvergadering meegemaakt volgens het “oude normaal” zoals dat sinds die tijd is gaan heten: één waarbij je het politieke zweet kon ruiken. Met anderhalve maand daarna een hartinfarct en alle coronamaatregelen waren de afgelopen twee jaren bijzonder. Met een abrupt einde toen de verkiezingsuitslag definitief werd.

De twee jaren als raadslid (en daarvoor als schaduwfractielid) heb ik UIT OVERTUIGING (SGP) gezocht naar mogelijkheden om SAMEN VOORUIT (EB/PvdA) te komen. En of het nu om de Omgevingswet, het Raadsdashboard of om huisvesting van arbeidsmigranten ging, hebben we LEF (LEV) getoond om DOOR TE PAKKEN (CDA). Door RECHT TE DOEN (CU), en ondanks persoonlijke belangen, te kiezen voor het ALGEMEEN BELANG (AB). Want in de gemeente Elburg hebben we het GOED, maar het kan nog BETER (VVD). Is dat niet ons aller drive? De kracht van verschillen benuttend (in toon, stijl en inhoud) ZIJ AAN ZIJ (CDA) de ware belangen van de gemeente Elburg dienen.

Politiek gaat over relaties, zei u daarnet. Daarom heb ik bij mijn installatie elastiekjes van verbondenheid meegegeven. Die gaan wat uitrekken: aan de directe onderlinge verbondenheid als raadsleden neem ik niet meer deel, maar maatschappelijke betrokkenheid kun je op veel manieren invullen.

Zo ben ik lid van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Noord-Veluwe. De bibliotheek is ook verbindend: ze is er voor iedereen. Ze speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van de taalvaardigheden van onze inwoners. En in deze tijd ook bij de DIGItaalvaardigheden, zoals met het Informatiepunt Digitale Overheid. Iedereen moet óók digitaal mee kunnen doen. Voor dat belangrijke werk wil ik dan ook graag mijn afscheidscadeau bestemmen.

Voorzitter, de plaatselijke afdeling ben ik dank verschuldigd. Zonder hen was ik niet aan dit werk begonnen. De ambtelijke organisatie en de griffie ook: de fysieke en digitale deur stond altijd open en ik heb van hun kennis en drive genoten, ook tijdens de barbecue die vorig najaar weer gehouden kon worden. Daarnaast de collegeleden, ook altijd bereid om even uitleg of toelichting te geven om me verder te helpen. En natuurlijk dank aan alle mede-raads- en burgerraadsleden voor de samenwerking, in het bijzonder mijn “oude en nieuwe” fractiegenoten en schaduwfractieleden en wel heel speciaal mijn fractievoorzitter, die mij door dik en dun steunde, als “critical friend”. En Jan Nathan, die altijd zijn belangstelling toonde bij ziekte of andere omstandigheden. Tenslotte “mijn Gerrie” (Jan Krooneman z’n vrouw heet ook Gerrie) en onze nog thuiswonende dochter: over “critical friends” gesproken…

De afgelopen jaren heb ikzelf en hebben we als wereldburgers ervaren dat de wereld niet zo maakbaar is als we graag zien. Ik heb me gerealiseerd dat “acts of God” niet voor niets zo heten… Het is een werk van God dat ik de afgelopen jaren het politieke werk heb mogen blijven doen.  

Ik wens tenslotte de nieuwe raad, maar ook ons allen, de houding toe van koning Salomo. Hij voelde zijn eigen verstand tekortschieten en vroeg God om wijsheid. Het ga u goed.”

Verkiezingsprogramma aangeboden

Tijdens de ledenvergadering van 3 maart werd het SGP-programma “Uit Principe” aangeboden. In de achterliggende maanden is aan de hand van vijf hoofdthema’s en een aantal praktische ideeën een nieuwe kaart voor Elburg opgesteld. De SGP in gemeente Elburg gaat de komende vier jaar aan de slag met de realisatie van deze nieuwe kaart.

SGP-voorzitter Gerrit Wijnne is naar eigen zeggen “ontzettend trots en dankbaar” vanwege het resultaat wat voorligt. “Ik zie een club enthousiaste mensen die in de afgelopen maanden de schouders er onder heeft gezet. De SGP is klaar voor een nieuwe periode. We hebben frisse ideeën en nieuwe plannen waar de gemeente beter van wordt.” Wijnne heeft zelf het voorwoord van het programma geschreven. “We zijn een partij die goed luistert naar haar leden en kiezers. Toch is dat voor ons niet het belangrijkste. Gods Woord en Zijn getuigenis zijn voor ons de basis en als het ware het kompas waardoor we ons laten leiden.”

Het verkiezingsprogramma heeft de titel ‘Uit principe’ meegekregen en is te vinden via www.kiessgp.nl. “De kreet ‘Uit principe’ is niet uit de lucht komen vallen”, zo geeft SGP-lijsttrekker Arjan Klein aan. “We zijn een partij die hecht aan Bijbelse principes en vanuit die basis blijven we aan het werk. Dit zal merkbaar zijn als we in de komende jaren werk gaan maken van de rol van kerken in het sociaal domein.”

De SGP-ledenvergadering vond plaats in dorpshuis ‘Ons Huus’ op de Hoge Enk. “Door de corona-maatregelen kon de fractie niet meer in het gemeentehuis vergaderen en werd uitgeweken naar de dorpshuizen. De bestuurs- en ledenvergaderingen hebben we de laatste jaren in ‘Ons Huus’ gehouden,” aldus Wijnne.