SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Visiekaart Doornspijk

Tijdens de beeldvorming zei wethouder Sneevliet het al: deze visiekaart gaat niet over korte-termijnmaatregelen, maar over de lange termijn. Wat willen we met het dorp Doornspijk, of in ieder geval: de dorpskern. Het proces zoals dat is gelopen en het vervolg ervan zien wij als belangrijk leertraject voor de toekomst. Immers, wat we nu doen voor wat de ´pilot Doornspijk´ is gaan heten, gaan we straks ook voor alle andere gebieden van de gemeente doen.

Deze visiekaart vinden we een belangrijke tussenstap bij het vertalen van de Omgevingsvisie naar het Omgevingsplan. Wij vinden daarin de grote lijnen van de Omgevingsvisie wel deels terug, hoewel de gewenste versterking van de relatie met het buitengebied meer uit de verf had kunnen komen. We merken dat woningbouw en andere ruimtelijk ontwikkelingen zorgvuldig zijn ingepast. En we merken dat er naar de klankbordgroep geluisterd is. Wij hebben waardering voor de wijze waarop de leden daarvan hun eigen belangen opzij hebben gezet voor het denken in het dorpsbelang, zoals ook tijdens de beeldvorming door de insprekers is verwoord. Waar mensen samen werken, ontstaat soms wrijving. Laten we wel goed monitoren wat er gebeurt en waarom. Een volgende keer kunnen we misschien deze wrijving voorkomen. Onze nieuwe Programmamanager Inwonerparticipatie kan daar goed werk doen.

Fijn dat het idee achter de Omgevingswet al begint te werken! Ondernemers en maatschappelijk ondernemers zoals Stichting het Feithenhof voelen zich blijkbaar uitgedaagd tot het nemen van initiatieven. Daar zijn we blij mee, al moet dat ook weer niet gezien worden als iets nieuws. In tegenstelling tot het beeld wat soms ontstaat, vinden wij dat de kern Doornspijk niet stil staat, en niet onleefbaar is:

 • Achter de Beekenkampweg gaat binnen afzienbare tijd gebouwd gaat worden.
 • De buurtsuper is gegaan, de Spar is gekomen (in ieder geval, de winkel die nu Spar heet)
 • Er is in het hart van Doornspijk een Hart van Thornspic gebouwd, met huisvesting voor senioren
 • Plan Waterlanden is de afgelopen jaren gewoon gerealiseerd
  En dat allemaal zonder Omgevingsplan, visiekaart en zelfs een omgevingsvisie ontbrak…

Kortom, wij vinden dat de visiekaart een in dit stadium voldoende duidelijke richting geeft en zullen dan ook instemmen met het voorstel. Wel vragen we het college om:

 • zorgvuldige communicatie richting verschillende groepen. De huidige bewoners van de Lageweg zullen anders denken over het zoekgebied in hun uitzicht dan de jongeren die over enkele jaren een mooie eengezinswoning vlak bij de dorpskern willen.
 • te blijven focussen op de langere termijn en niet in allerijl met grote daadkracht dingen te doen waar we later spijt van hebben. In dat verband zien we nog steeds graag de woonvisie concreet toegepast op dit deel van het omgevingsplan: misschien is er nu een aantrekkelijk initiatief voor seniorenhuisvesting, en hebben we straks spijt dat we niet meer woningen voor jonge gezinnen hebben gebouwd.

Reactie op de moties

Wat ons aanspreekt in de motie van LEV over de burgerparticipatie is dat benadrukt wordt dat de pilot in Doornspijk juist ook bedoeld is om ervan te leren voor de hele gemeente. We zien echter geen noodzaak om een evaluatie randvoorwaardelijk te maken aan doorgaan met het proces. We steunen de motie niet, maar vragen het college wel om continu aandacht voor en vastlegging van leerpunten. Burgerparticipatie blijkt in de praktijk nog best lastig, en dit is nog maar een héél klein gebied van onze gemeente…

Wat ons aanspreekt in de motie “cruciale voorzieningen” van Algemeen Belang, CDA en ChristenUnie is de oproep om met de provincie te werken aan en te investeren in de veiligheid van de Zuiderzeestraatweg. Bij de beeldvorming zeiden we te vinden dat de Zuiderzeestraatweg er bekaaid vanaf kwam. Dat vinden we nog steeds. Er gebeurt niet veel meer dan verwijzen naar de provincie, terwijl de gemeente zelf ook het initiatief kan nemen en investeringen kan doen. Er lijken als de gemeente initiatief neemt en wat indringender aandacht vraagt bij de provincie wel degelijk mogelijkheden voor verbetering.

Wat ons verder aanspreekt is de ruimte die deze het college wil geven om nadere uitwerking van de visiekaart naar een Omgevingsplan te versnellen. Begrijpelijk vanwege de complexiteit, maar niet minder zorgelijk is dat er voor de implementatie van de Omgevingswet blijkbaar onvoldoende capaciteit is. Wij willen echter dat dáárvoor door de wethouder extra middelen worden gevraagd. De reserve ´Leefbaarheid Doornspijk´ is wat ons betreft echt bedoeld om daarna ´dingen te doen´ aan gemeentelijke voorzieningen (ik houd het bewust vaag, omdat we nog niet weten wat nodig is) of initiatieven een zetje te kunnen geven. De reserve bestemd voor Doornspijk is niet bedoeld om een capaciteitsprobleem in de gemeentelijke organisatie op te lossen.

Wat we ook niet herkennen is de suggestie die wordt gewekt dat:

 • Doornspijk stil staat, zeker als de Omgevingswet zou worden uitgesteld
 • de leefbaarheid in Doornspijk steeds meer onder druk staat: Doornspijkers zijn best tevreden met hun leefomgeving. Tijdens een fractievergadering met het wijkcomité bleef het opvallend stil toen we naar problemen vroegen

Wil de SGP dan wachten? Nee, wij zijn er vóór om:

 • initiatieven die er nu, volgende maand of volgend jaar zijn snel op hun merites te beoordelen (of de Omgevingswet er nu is of niet), net als altijd
 • voor het bepalen van de toekomst zorgvuldig de stappen te zetten en niet in een moment van onbedachtzaamheid dingen te doen waarover men later jaren schreit…
  We steunen ook deze motie dus niet, en zien zo nodig wel graag een voorstel van het college tegemoet voor het oplossen van de capaciteitsproblemen.

Conclusie

Kortom: we zijn vóór de visiekaart en vóór snelheid bij de omzetting in een Omgevingsplan, vragen continu leren van het proces en betrekken van inwoners, gaan uit van snelle behandeling van alle initiatieven (net als altijd) en staan welwillend tegenover een voorstel voor verhogen van de capaciteit tbv de implementatie van de Omgevingswet, waarvan de pilot een onderdeel is.

Inbreng van Dirk Bok bij de besluitvorming over de visiekaart Doornspijk als basis voor een te ontwikkelen Omgevingsplan.

Meer informatie