SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Kadernota – onze inbreng

Fractievoorzitter Jan Krooneman voerde het woord bij de bespreking van de Kadernota, traditioneel het moment voor “algemene beschouwingen”. Zie hier zijn bijdrage.

Gevolgen corona voor mensen
Nu dit jaar alweer voor de helft voorbij is, kunnen we terugkijken op een bijzondere periode. Het was me het jaar wel. Na een aanvankelijk positieve wending van de COVID-19 pandemie naar een veel lagere besmettingsgraad in de zomer van vorig jaar, steeg het aantal patiënten afgelopen winter onrustbarend. Rond kerst werd een volledige lockdown onvermijdelijk. Nederland kleurde andermaal rood op de kaart van Europa. Zowel in menselijk als economisch opzicht heeft dit immense gevolgen gehad. Velen werden (ernstig) ziek of lieten het leven. Ook in onze gemeente zijn er sterfgevallen te betreuren. Over heel Nederland praten we over ruim 20.000 doden.

Gevolgen corona voor (lokale) economie
Ook in economisch opzicht heeft dit voor Nederland in bepaalde sectoren tot desastreuze inkomstenderving geleid. Bepaalde branches hebben het wel erg zwaar te verduren gehad. Denk daarbij vooral aan de Horeca. Ook heeft deze pandemie in Elburg behoorlijk veel impact gehad. Volledige sluiting van de onderneming is maandenlang aan de orde geweest. Wanhopige ondernemers trokken ook bij de gemeenteraad aan de bel. Het was goed dat deze raad €1.000.000 uitgetrokken heeft om de grootste nood te lenigen. Raadsbreed werd dit onderkend, maar gelukkig ook daadwerkelijk toegekend. Hoewel grote politieke verschillen in Elburg, dit was een zaak om door te pakken. Onze fractie heeft dit met grote tevredenheid geconstateerd.

Begroting sluitend
Onze fractie is blij dat begroting 2022-2025 in meerjarenperspectief sluitend is. Er ligt een gedegen onderbouwing van de te realiseren uitgaven voor ons. Beknopt, overzichtelijk en duidelijk, waarvoor dank. Wel zijn we benieuwd hoe de herijking van het gemeentefonds zal uitpakken voor Elburg. Onduidelijk is welke invloed de coronacrisis zal hebben op de uitkeringen hiervan. Bij de Jeugdhulp is de bezuinigingsopgave verzwaard door een forse stijging van de zorgkosten. Het zal lastig worden de bezuinigingen te realiseren.

Hoofdlijnen
Als SGP willen we graag de hoofdlijnen van het beleid monitoren: wat zijn de effecten van onze besluiten? Het door ons voorgestelde Raadsdashboard viel in januari goed bij het college. Inmiddels is de eerste uitgave van het Raadsdashboard in de Griffiekoerier verschenen. Wij storen ons, net als andere partijen, vaak aan niet gehouden toezeggingen en zijn daarom blij met het tijdig opleveren van deze eerste versie, die in samenwerking met een diverse vertegenwoordiging uit onze raad tot stand gekomen is.

Woningbouwplannen (naar aanleiding van het Raadsdashboard)
Op deze manier sturen werpt wat ons betreft meteen vruchten af: inzichtelijk wordt direct dat er bij de woningbouw na 2025 een grote leegte gaapt, oftewel: er zijn voor die periode geen enigszins concrete plannen. Dat baart ons zorgen: welke stappen onderneemt het college om vooruit te denken en de groei door te zetten?

Er wordt momenteel veel gebouwd en er staan wel wat nieuwe plannen op stapel. Willen we de komende jaren voldoen aan de steeds groeiende vraag naar woningen, zullen we hierin een versnelling moeten bewerkstelligen. Dit kan door voor te sorteren in de regio Zwolle bij het (extra) toekennen van bouwlocaties bij aangetoonde behoefte. Wat dit betreft is er nog ruimte, maar dan moeten we die wel snel pakken. Samen met deze zogenaamde Kop-van-de-Veluwegemeenten trekken we hierin op. Tachtig woningen per jaar is de planning, maar we willen ons sterk maken om daar bovenop extra 30% te realiseren. Is het college voornemens hier een lans voor te breken?

Tenslotte
Ten slotte willen wij iedereen in dit huis Gods onmisbare zegen toewensen bij het besturen van onze mooie gemeente.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie/inspiratie! (zichtbaar na goedkeuring)