SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Nieuwsbrief 2020-5

Het vergaderseizoen is weer begonnen. De eerste onderwerpen zijn alweer besproken, dus de fractie heeft weer een nieuwsbrief samengesteld.

Aandacht voor het nieuwe vergadermodel, de vastgestelde visie op wonen en het stimuleren om lokaal te kopen, mèt of zonder waardebonnen.

SGP Elburg – Nieuwsbrief 2020-5 – CONCEPT

Uit gemeenteraad en fractie

Jan Krooneman

Nu de vakanties weer voorbij zijn, is ook de gemeenteraad weer begonnen met haar vergaderingen. U hebt het misschien gemerkt: het is anders. Waar we vroeger drie commissies hadden (Algemeen Bestuur, Ruimtelijke Ontwikkeling en Maatschappelijke Ontwikkeling), worden vergaderingen nu ingedeeld als “beeldvormend”, “oordeelsvormend” en “besluitvormend” (de raadsvergadering). Meer informatie over dit zogeheten BOB-model staat op de pagina van de gemeente. Ons fractielid Jan Willem Valk is één van de voorzitters van de commissievergaderingen. Hij schrijft hieronder over het model en zijn eerste ervaringen als “voorzitter nieuwe stijl”.

Gezien het vele werk, zijn we blij met de komst van Aalt-Jan Vernooij, die als schaduwfractielid met ons mee gaat draaien. Ook zijn we dankbaar dat Dirk Bok weer hersteld is na zijn hartinfarct. Hij is vanaf september weer aan het werk. Met Gods hulp gaan we met ons drieën (naast onze wethouder en met hulp van de schaduwfractie) onze invloed weer aanwenden ten goede van de gemeente Elburg, biddend om Zijn zegen.

Hebt u vragen over onderwerpen in deze nieuwsbrief of ziet u dingen die beter kunnen in de gemeente, neem daarvoor gerust contact met ons op.

Voorzitten in het nieuwe model

Jan Willem Valk

Sinds afgelopen maart experimenteren we als gemeenteraad met een nieuw vergaderstelsel, het zgn. BOB model: Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming. We experimenteren met dit nieuwe model om een aantal redenen. Ten eerste wil de gemeenteraad meer de gelegenheid geven aan u als inwoner en andere betrokken, om aan te schuiven bij de vergadering en vragen van raadsleden te beantwoorden. Dit gebeurt in de beeldvormende vergadering. Ten tweede is het de bedoeling dat in de oordeelsvormende vergadering meer het “goede gesprek” op gang komt tussen raadsleden: aftasten waar de standpunten van de diverse fracties liggen, delen van de overwegingen en eventuele twijfels en vragen stellen aan het college ter nadere duiding. Tot slot wordt in de raadsvergadering overgegaan tot het nemen van besluiten. Voorstellen waarover in de oordeelsvorming al is vastgesteld dat iedereen kan instemmen, worden als “hamerstuk” besloten zonder debat. Over voorstellen waarop n.a.v. de oordeelsvorming wijzingen worden voorgesteld door één of meerdere partijen, wordt in de raadsvergadering gedebatteerd.

Deze nieuwe vergaderwijze vraag ook andere zaken van de voorzitter. Daarom krijgen wij, als commissievoorzitters, ook een training om een goede voorzitter te kunnen zijn in de nieuwe vergaderstijl. Bewaken dat de beeldvorming ook echt beeldvormend blijft (informatie vergaren zonder daarin al je mening klaar te hebben) en in de oordeelsvorming het goede gesprek op gang brengen en stimuleren. Al met al een boeiende ontwikkeling om mee te maken!

Ook vanaf hier een oproep aan u om de aankondigingen van de vergaderingen, bijvoorbeeld in de Huis-aan-Huis-krant, in de gaten te houden. Meld u aan voor een beeldvormende vergadering om uw visie op een bepaald onderwerp, wat op de agenda staat, aan de gemeenteraad kenbaar te maken. Van harte uitgenodigd!

Woonvisie: ruimte voor invulling

Dirk Bok

Tijdens de raadsvergadering van 28 september is de nieuwe Woonvisie van de gemeente Elburg goedgekeurd. Ook wij stemden in met het document. Het is een document dat richting geeft, maar vooral ook ruimte biedt voor nadere invulling de komende tien jaar. Een beleidsstuk dat niet zo gericht is op de actualiteit van vandaag, maar richting geeft voor de toekomst.

Wat we waarderen in het document, is ook wat we missen: een uitgesproken ambitie van het college om woningen van een categorie op enig moment in een kern gerealiseerd te hebben. Natuurlijk begrijpen we dat “de markt” hierin bepaalt: als niemand denk iets te kunnen verdienen aan de gebouwde woningen, wordt er niet gebouwd. Toch vinden we dat het college door een ambitie uit te spreken meer richting geeft. We hebben daarom een verzoek daartoe gesteund.

Tijdens de bespreking in commissies èn tijdens de raadsvergadering hebben we aandacht gevraagd voor de betaalbaarheid. Enerzijds die van de woningen: we hebben het college gevraagd om meer creatieve oplossingen voor betaalbare woningen, met name voor starters. In gemeenten elders in het land gebeurt dat ook, zoals in Zaanstad.

Anderzijds hebben we de betaalbaarheid van duurzaamheidsaanpassingen benadrukt. Huiseigenaren moeten zelf zorgen voor alternatieven voor warmte. Er wordt nu al met wijken gesproken over “van het gas af” gaan. Dat je de investeringen (als je die als huishouden al kunt betalen) ooit terugverdient, lijkt een illusie. Dat vindt ook het Planbureau voor de Leefomgevind in het artikel “Verduurzamen eigen woning financieel onaantrekkelijk”.

Kortom, we hebben ingestemd met deze ruime visie, gevraagd om concrete invulling ervan èn onze zorgen over betaalbaarheid naar voren gebracht.

Koop lokaal, maar zonder Elburgse waardebonnen

Dirk Bok

U hebt misschien de column in de Huis-aan-Huiskrant gelezen over het naar de burger terug brengen van de precariobelasting, geld dat je moet betalen als je kabels of leidingen legt in gemeentegrond.

Het college had daar een wat ons betreft creatief en sympathiek idee voor: we geven ieder huishouden € 100 aan waardebonnen (totaal ca. € 1 mln.). Die bonnen kunnen ze dan alleen bij ondernemers in de gemeente inwisselen. Zo heeft niet alleen de inwoner een meevaller, maar ook de ondernemers. Die kunnen dat in deze tijd goed gebruiken.

Tijdens de commissievergaderingen kwam al snel het woord “gedoe” naar voren. Er werd gevraagd naar de kosten van het drukken van de bonnen, maar ook de aanvullende kosten voor verspreiding ervan, het inleveren door de ondernemer bij de gemeente en de financiële verrekening. Tijdens de raadsvergadering werd een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend om ervan te maken dat ieder huishouden gewoon geld terug krijgt bij de aanslag gemeentelijke belastingen.

Dat geld krijgen we pas begin 2022. Wij wilden het graag eerder, maar het idee van wethouder Wessel was om het te doen bij de eerste “diftar-afrekening”. Met “diftar” wordt de wijziging van de tarieven voor de afvalinzameling bedoeld: wie vaak de container laat leegmaken betaalt meer dan degene die niet zoveel afval aanbiedt. Lees het artikel hierover in de Huis-aan-Huis-krant van 29 september.

Het amendement is goedgekeurd en het voorstel ook. U hebt dus meer dan een jaar om naar het geld uit te kijken…! Enne: ook dàt geld kunt u lokaal besteden natuurlijk!

Leestips

Meld uw eigen leestip bij Dirk Bok

Dit is een uitgave van de SGP-gemeenteraadsfractie van Elburg, die u ontvangt omdat u lid of donateur bent.
Wilt u zich afmelden? Klik hier.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie/inspiratie! (zichtbaar na goedkeuring)