SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Nieuwsbrief 2021-1

Uit gemeenteraad en fractie

Jan Krooneman

Kerst en de jaarwisseling liggen al weer ruim een maand achter ons. Ook in Elburg was het een rustiger jaarwisseling dan voorgaande jaren. Dit kwam vooral door de landelijke Corona-beperkingen. Toch is er, juist in de aanloop naar de feestdagen, nog voor €35.000 aan schade vastgesteld.

Momenteel vinden al onze (fractie)vergaderingen digitaal plaats. Dit is verre van prettig, maar het kan niet anders. Tien jaar geleden zou alles bestuurlijk stilgelegd zijn, nu gaat het ‘gewoon’ door.

Ook zijn de landelijke verkiezingen weer in aantocht. Dat is te merken ook! De meeste partijen beginnen de electorale messen te slijpen. Het gaat ook de plaatselijke afdelingen niet voorbij. Toch is het wel een heel bijzondere aanloop naar de verkiezingen. Niet in de laatste plaats door de wereldwijde Corona-pandemie. Deze crisis legt beslag op een groot deel van het denken en doen van mensen. Ook Nederland is zwaar getroffen door het virus. Vermoedelijk zijn er op dit moment al zo’n 20.000 slachtoffers te betreuren.

Ook de SGP maakt zich op om het politieke profiel duidelijk neer te zetten. Onlangs kwam het thema “samenwerking met partijen als de Partij voor de Vrijheid (PVV) en Forum voor Democratie (FvD)” langs bij de landelijke fractie en het bestuur. Onze nieuwe voorzitter Van Meeuwen gaf aan geen heil te zien in samenwerking met FvD. De beide andere christelijke partijen zijn voor hem meer natuurlijke bondgenoten. Kees van der Staaij daarentegen sluit niemand op voorhand uit en zegt met elke partij, afhankelijk van het onderwerp, samen te willen werken. Binnen de SGP zijn er ook wel raadsleden die sympathie voelen voor deze partij, rechts in het conservatieve spectrum. Lastig is dat deze partijen zeker niet afwijzend staan tegenover abortus en euthanasie. De meest nabije partners in het politieke speelveld zijn toch de ChristenUnie en het CDA.

Naast de lokale onderwerpen vindt u in deze nieuwsbrief ook een verhaal over de verkiezingen geschreven door Barthil van Deelen, voorzitter van de SGP-jongeren Elburg/Oldebroek. We zijn blij met onze actieve jongeren. Oók digitaal trouwens, zoals met de drukbezochte avond over abortus in november.

Namens onze fractie veel leesplezier gewenst. Hebt u vragen over onderwerpen in deze nieuwsbrief of ziet u dingen die beter kunnen in de gemeente? Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Stemmen voor later!

Barthil van Deelen (SGP-jongeren Elburg/Oldebroek)

Jongeren en verkiezingen gaan niet makkelijk samen. De jongerenafdeling van de gemeenten Elburg en Oldebroek bestaat op dit moment immers uit vier bestuursleden, van wie er drie minderjarig zijn. Wat zouden wij als lokale jongeren kunnen betekenen voor de (landelijke) politiek, ondanks het feit dat we niet mogen stemmen?

Afgelopen maand lanceerden wij de campagne ‘Stemmen voor Later’. Als jongeren zijn wij verantwoordelijk voor de samenleving van de toekomst. Als SGP-jongeren zijn wij nog steeds de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland. En ook wij worden ouder. Wij zijn de stemmen voor later!

Wij willen ons daarom nu al inzetten voor een hoopvolle toekomst. De komende maanden streven wij ernaar om in onze eigen regio te laten zien waarvoor het betrouwbare, christelijke, staatkundig-gereformeerde geluid nodig is. Daarvoor gaan we een actieve campagne voeren, die uit drie delen zal bestaan:

  • onze eerste bijdrage is een Veluws verkiezingsdebat met Chris Stoffer op D.V. 9 maart
  • het tweede deel van onze inbreng is een door ons gemaakte lokale Studio SGP en
  • ten derde gaan we natuurlijk de straat op.
Samen gaan we voor die vierde zetel! Er volgt meer informatie over deze activiteiten op sgpelburg.nl/agenda. Kijk voor meer informatie over de landelijke campagne van de SGP-jongeren bij de links onderaan deze nieuwsbrief.

Schuldhulpverlening

Jan Willem Valk

Afgelopen maand spraken we als raad over het onderwerp schuldhulpverlening. Op dit moment heeft 1 op de 5 huishoudens risicovolle schulden. Het is ingewikkeld om steun aan te vragen en daardoor zijn de schulden meestal al hoog opgelopen voordat er hulp wordt ingeschakeld. Mensen ervaren stress, krijgen sneller gezondheidsproblemen en raken sneller in een sociaal isolement.

De maatschappelijk bewustwording rondom schulden en armoede is enorm toegenomen. Het aanpakken en voorkomen van armoede en de schuldenproblematiek zijn speerpunten van landelijke en plaatselijk overheden. Belangrijk onderdeel is het tijdig ontvangen van signalen en daarop adequaat hulp aanbieden.

Afgelopen jaar is er een wet aangenomen die de gemeenten opdraagt signalen van derden (bedrijven en instellingen, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties en nutsbedrijven) over betalingsachterstanden te registreren. De gemeente krijg deze signalen nadat het de bedrijven en instellingen zelf niet gelukt is de betalingsachterstand te innen. Verder regelt de wet dat de gemeente, naar aanleiding van deze signalen, uit eigen beweging hulp moet aanbieden. Hiervoor heeft de gemeente Elburg een plan van aanpak opgesteld, samen met omliggende gemeenten. Voorbeelden van stappen die gezet worde in de hulpverlening zijn het pro-actief aanbieden van informate, zoals bij voorbeeld een flyer, maar ook huisbezoeken zijn onderdeel van de hulp.

Belangrijk uitgangspunt voor ons als fractie is dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de bestaande structuren, zoals bijvoorbeeld het Financieel trefpunt, vrijwilligers zoals Schuldhulpmaatje en diaconiën van kerken.

De raad moest een besluit nemen over de maximale termijn die de gemeente krijgt om een definitieve reactie te geven op een aanvraag voor schuldhulpverlening. Besloten is om aan te sluiten bij de termijn van 8 weken, die vaak als maximum geldt. Betekent natuurlijk allerminst dat elke aanvraag ook daadwerkelijk zolang moet wachten: het gaat hierbij om een uiterste termijn. We hebben er dan ook op aangedrongen de doorlopen tijden te meten zodat er inzicht is in de termijn waarom aanvragen afgehandeld worden.

Op die manier hebben we informatie waardoor we de uitvoering van ons besluit kunnen volgen. Lees ook hieronder bij “Raadsdashboard”.

Raadsdashboard helpt sturen op hoofdlijnen

Dirk Bok

Regelmatig verdiept de gemeenteraad zich in details en verliest de hoofdlijnen uit het oog. Wij hebben daarom in de raadsvergadering van 25 januari een motie ingediend voor het werken met een Raadsdashboard. Daarmee krijgt de raad ieder kwartaal dezelfde informatie in één keer. Op die manier kunnen de effecten van gemaakte keuzes en vastgesteld beleid beter worden gevolgd door de tijd heen.

Vaak is informatie een momentopname en slechts een deel van het hele beleid. Het aantal jongeren dat zorg nodig heeft kan bijvoorbeeld best een relatie hebben met de huisvesting voor gezinnen. En vergrijzing kan komen door gebrek aan woningen voor starters. door één totaaloverzicht per kwartaal kunnen relaties sneller zichtbaar worden.

Op deze manier worden de raad èn college volgens ons meer gestimuleerd om te denken in hoofdlijnen en (grotere) effecten op de lange duur in plaats van te focussen op details en korte-termijnpolitiek te bedrijven. Dat past ook bij moderne wetten, zoals de Omgevingswet. Daarbij worden minder details vastgelegd en meer de grote lijn. Ook bij dat onderwerp moet dus gestuurd gaan worden op hoofdlijnen.

Tot onze verrassing nam het college onze motie over, zelfs zonder bespreking in de raad (het was al na 22:30 die avond). Bij de bespreking van de Kadernota (in juni) kunnen we dus ook over een voorstel voor het Raadsdashboard spreken. Een mooi lange-termijnresultaat!

Leestips

Meld uw eigen leestip bij Dirk Bok