SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

SGP Elburg over de begroting

Jan Krooneman, fractievoorzitter

Ver voor de eerste oproepen over de noodzaak om het milieu te sparen, lag er al de christelijke plicht de aarde verantwoord te bebouwen en te bewaren. Als goede rentmeesters de schepping te beheren, was en is de bijbelse opdracht. De laatste decennia komt steeds duidelijker naar voren dat de mens een destructief beleid voert, dat uiteindelijk desastreus zal blijken voor ons allen, tenzij er een ommekeer gaat plaatsvinden in ons denken en doen. Belangrijk is echter wel dat iedereen mee kan komen in deze transitie, ook financieel. Ook in economisch opzicht staan sommige seinen op rood. De huizenmarkt vertoont steeds meer een onnatuurlijke bubbel, de brandstofprijzen zijn torenhoog en waar eindigt het?
Het is goed te constateren dat op mondiaal en Europees niveau de neuzen steeds meer in dezelfde richting gaan staan bij het duurzamer maken van onze leefomgeving. Ook Nederland gaat langzamerhand de goede kant op.

Wereldwijd heeft Corona al miljoenen slachtoffers geëist. Hoewel steeds meer mensen een vaccin hebben gehad, is het virus nog niet tot stilstand gebracht. Veel (vooral oude) mensen werden ernstig ziek. Ons gedrag speelt hierbij een belangrijke rol. Mensen laten zich niet dwingen. Ook de overheid heeft hierbij, door een niet altijd even consistent beleid, soms voor onduidelijkheid gezorgd.
Hoewel Corona een grote invloed heeft gehad op de economie, is Nederland er tot nu toe zonder veel noemenswaardige kleerscheuren doorheen gekomen. Onze kredietwaardigheid, maar ook de werkgelegenheid, is ondanks de lock-downs, op dit moment van een van ongekend niveau.
Genoeg om vorige week voor gedankt te hebben.

Op lokaal niveau is Elburg op financieel gebied een voorbeeld van een stabiele gemeente, die zijn zaakjes goed op orde heeft. Weliswaar heeft ook hier de pandemie zijn sporen achtergelaten, maar door tijdig en adequaat te handelen heeft ons college vorig jaar gezorgd dat de juiste voorzieningen zijn getroffen. Voor ondernemers die in zwaar weer kwamen, is daar waar mogelijk gezorgd voor een financiële achtervang. AL bleek die in sommige gevallen een druppel op een gloeiende plaat. De Coronareserve van € 1 miljoen is substantieel. Het meerjarenperspectief naar 2025 ziet er vooralsnog positief uit.

Toch zijn er wel degelijk zorgen. De reserve sociaal domein loopt hard terug. Het structurele tekort komt in 2025 richting de € 500.000. Door de algemene middelen in te zetten wordt de schade v.w.b. de reserve wel beperkt. De vooruitzichten van de algemene uitkering zijn niet positief. Voor het jaar 2022 wordt een eenmalige compensatie verwacht van € 1,5 miljoen voor de te verwachten tekorten op jeugdhulp. De WMO begeleiding wordt ook steeds meer een kostenpost. De oorzaak is dat mensen langer thuis blijven wonen.

Kortom, Elburg slaat financieel geen slecht figuur in gemeenteland. Al hebben we dit jaar wel een aantal teleurstellingen te verwerken gehad, zoals de Kop van de Haven en de vertraging bij de Diftar-invoering. De samenwerking tussen de drie gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek heeft wat onze fractie betreft nog niet opgeleverd wat wij graag hadden gezien. Samen zouden deze gemeenten bestuurlijk meer ‘body’ kunnen geven aan de Noordwest-Veluwe.

Nu wordt ingezet op H2ONE. Ambtelijk zal er meer kwaliteit en continuïteit moeten ontstaan, mogelijk nu door deze schaalvergroting. Dit in het licht van alle generieke functies (zoals applicatiebeheerders) en algemene kosten als licenties. Maar wat ons betreft zal de samenwerking op ambtelijk niveau alleen dan effectief vorm kunnen krijgen als er op bestuurlijk vlak aansluiting en samenwerking is tussen de gemeenten.

Ten slotte, wil onze fractie de ambtelijke organisatie complimenteren: ondanks een groot verloop van personeel en onderbezetting op verschillende afdelingen, wordt er hard gewerkt om al het werk te doen. Wij wensen iedereen in dit huis Gods onmisbare zegen toe bij het besturen van onze prachtige gemeente.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie/inspiratie! (zichtbaar na goedkeuring)